Ogłoszenia z 8 kwietnia 2018 r. (Niedziela Miłosierdzia)

1. W przyszłym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek –  Uroczystość Zwias­towania Pań­skiego, która jest przeży­wa­na jako Dzień Świętości Życia. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.30. Zachę­ca­my przy tej okazji do podjęcia Duchow­ej Adopcji Dziecka Poczę­tego. Jest to mod­litwa w int­en­cji dziecka zag­rożonego w łonie mat­ki. Trwa dziewięć mie­sięcy i pole­ga na cod­zi­en­nym odma­wia­niu jednej tajem­ni­cy różańcow­ej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mary­jo) oraz kró­t­kiej mod­litwy w int­en­cji dziecka i jego rod­ziców. Do mod­litw moż­na dołączyć dow­ol­nie wybra­ne postan­o­wie­nie. Uroczys­te złoże­nie przyrzecze­nia Duchow­ej Adopcji odbęd­zie się w cza­sie Mszy św. w j. pol­skim. Oso­by chcące podjąć Duchową Adopcję pro­si­my o zabra­nie ze sto­li­ka dekla­racji, któ­re należy uzu­peł­nić i przy­nieść przed Mszą świętą do zakrys­tii. Więcej na temat Adopcji Dziecka Poczę­tego moż­na poczy­tać kli­ka­jąc w ten link.
  • w pią­tek –  Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Po Mszy świętej o godz. 9.00 spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Oso­by, któ­re mogły­by upiec ciasto na nasze spot­ka­nie, proszę o taką infor­mację w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. W naj­b­liższe nied­zie­le odbęd­zie się kier­masz książek, fil­mów i płyt. Dochód ze sprze­daży to kolej­na «cegi­eł­ka» na gro­mad­ze­nie środ­ków mate­rial­nych na zakup kościoła.

3. W sobotę 12 maja 2018 r. Mszą św. o godz. 19.00 roz­poczy­na się kurs przed­małżeń­ski w para­fii św. Ola­fa. Zapi­sy u ks. Piotra Śled­zia (nr tel. 488 94 952). Ter­miny wszyst­kich spot­kań są nas­tę­pu­jące: 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018.

4. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

5. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share