Ogłoszenia z 9 września 2018 r. (23 niedziela, Rok B)

1. Litur­gia słowa dzi­siej­szej nied­zie­li przy­po­mina nam o nawied­ze­niu Boga, który przy­cho­d­zi, aby nas zba­wić.

2. W przyszłym tygod­niu:

w śro­dę – wspom­ni­e­nie Najświętszego Imie­nia Maryi
w czwar­tek – św. Jana Chryzosto­ma
w pią­tek – święto Podwyższe­nia Krzyża. Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi, a po Mszy św. Dro­ga Krzyżowa z racji święta Podwyższe­nia Krzyża
w sobotęNMP Bolesnej
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li. Nato­mi­ast od naj­b­liższego piąt­ku będ­zie także dodat­kowa Msza święta w j. nor­weskim o godz. 11.00.

3. W naj­b­liższym cza­sie cze­ka­ją nas nas­tę­pu­jące wydarze­nia:

- 23 wrześ­nia 2018 r. (nied­zie­la) wizy­ta­cja ks. bis­ku­pa, która odby­wa się w każdej para­fii co 5 lat.
- 26 wrześ­nia 2018 r. (śro­da) w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie katechezy dla dorosłych, którzy nie przystąpi­li jesz­cze do Sakra­men­tu Bierz­mo­wania. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.
- 7 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (nied­zie­la) nawied­ze­nie relikwii św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus i jej świętych rod­ziców: Lud­wika i Zelii Mar­tin. Chciej­my na to wydarze­nie przygo­tować się duchowo. Dlatego zachę­cam do zaku­pie­nia „Dzie­jów duszy” św. Tere­sy, któ­re są niezwykłą bio­gra­fią napi­saną przez nią samą i opisu­jącą w jaki sposób doświad­czała obec­ności Boga w swoim życiu. Szczegółowy pro­gram nawied­ze­nia będ­zie jesz­cze poda­ny.
— 22 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (ponied­ziałek) o godz. 19.00 w koście­le św. Hall­var­da roz­pocz­nie się kurs przed­małżeń­ski. Zap­rasza­my wszyst­kich, którzy w nie­da­le­kiej przyszłości prag­ną zawrzeć Sakra­men­tal­ny Zwią­zek Małżeń­ski. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952.

4. Dzięku­ję tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my, dzięku­jąc przy tej okazji ks. Val­de­ma­rowi za posługę w naszej wspól­nocie.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury do swojego mie­sz­ka­nia oraz oso­by prag­nące należeć do kolejnej Róży różańcow­ej zachę­cam do zapisu w zakrys­tii lub tele­fo­nicz­nie.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców. Zachę­cam także, aby wycho­d­ząc z kościoła zabrać od mini­stran­tów ulot­ki z życiorysem św. Tere­sy i jej rod­ziców, jeś­li ktoś nie otrzy­mał tyd­zień temu. Nato­mi­ast przy stop­niach ołtarza dla małych dzieci są do zabra­nia arkusze na naklej­ki do nied­ziel­nej Ewan­ge­lii.

     Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share