Ogłoszenia z 10 września 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Jana Chryzosto­ma
  • w czwar­tek – święto Podwyższe­nia Krzyża świę­tego
  • w pią­tek – wspom­ni­e­nie NMP Bolesnej
  • w sobotę – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Korne­li­usza i Cyp­ria­na
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00.
    Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Pół god­zi­ny przed Mszą świętą w j. angi­el­skim i tamil­skim mod­litwa różańcowa w tych języ­kach. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

2. Przy­po­minamy, że katecheza w j. pol­skim dla dzieci od 2 do 5 kla­sy oraz od 6 do 9 kla­sy roz­poczy­na się w sobotę 30 wrześ­nia o godz. 10.00. W ramach tej katechezy odby­wa się także przygo­towanie do I Kom­u­nii Świętej i do Bierz­mo­wania i trwa ono 2 lata. Bard­zo pro­si­my rod­ziców, którzy jesz­cze nie zapi­sa­li swoich dzieci o doko­na­nie zapisu po Mszy świętej w zakrys­tii. Bard­zo pro­si­my, aby zapi­sy­wać się w swoich para­fiach.

3. Za tyd­zień wszyst­kich ser­de­cz­nie zap­rasza­my po Mszy świętej o godz. 9.00 na spot­ka­nie przy kawie.

4. W para­fii św. Hall­var­da orga­ni­zowana jest piel­grzym­ka do Fati­my w dniach od 9 do 15 paźd­zier­ni­ka. Są jesz­cze dwa wol­ne miejsca. Szczegóły w zakrys­tii.

5. W spra­wach kan­ce­l­a­ryj­nych czy dusz­pas­terskich moż­na się uma­wiać dzwo­niąc na numer tele­fonu poda­ny na nor­we­skiej stro­nie para­fia­l­nej czy na Face­bo­oku:
Ks. Piotr Gąsior (numer tele­fonu: +47 925 44 572)

 

Share