Ogłoszenia z 17 września 2017 r.


1. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

2. W naj­b­liższym tygod­niu:

  • w ponied­ziałek – św. Sta­nisła­wa Kost­ki, patro­na mło­d­zieży
  • w śro­dę – świętych męczen­ników Andrze­ja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
  • w czwar­tek – św. Mate­usza
  • w sobotę – św. o. Pio. W tym dniu na godz. 12.00 zap­rasza­my mini­stran­tów na spot­ka­nie w koście­le. Jeś­li ktoś chciał­by zostać mini­strantem to rów­nież zap­rasza­my. Będ­zie okazja nie tylko przeć­wiczyć funkcje litur­gicz­ne, ale i miło spęd­zić czas
  • w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00.
    Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.00 w j. hisz­pań­skim. Pół god­zi­ny przed Mszą świętą w j. angi­el­skim i tamil­skim mod­litwa różańcowa w tych języ­kach. Nato­mi­ast Msze świę­te w dni powszed­nie o godz. 18.00. W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. Przy­po­minamy, że katecheza w j. pol­skim dla dzieci od 2 do 5 kla­sy oraz od 6 do 9 kla­sy roz­poczy­na się w sobotę 30 wrześ­nia o godz. 10.00. W ramach tej katechezy odby­wa się także przygo­towanie do I Kom­u­nii Świętej i do Bierz­mo­wania i trwa ono 2 lata. Bard­zo pro­si­my rod­ziców, którzy jesz­cze nie zapi­sa­li swoich dzieci o doko­na­nie zapisu po Mszy świętej w zakrys­tii. Przy tej okazji dzięku­ję tym, którzy wyrazi­li chęć pomo­cy w prowad­ze­niu katechezy.

4. „Gru­pa Mężczyzn św. Józe­fa” z para­fii św. Hall­var­da zap­rasza wszyst­kich mężczyzn w naj­b­liższy czwar­tek na otwar­te spot­ka­nie, którego tema­tem będ­zie “MARYJA”. Spot­ka­nie roz­pocz­nie się Mszą św. o godz. 18.00 w koście­le św. Hall­var­da, a gościem spec­jal­nym będ­zie eme­ry­towany strażak Donald Tur­bitt.

5. Jako owoc kończącego się Roku Fatim­skiego chciej­my włączyć się w nawied­ze­nie figury MB Fatim­skiej. Miej­my w sobie tę wiarę, że przyj­mu­jąc pobło­gosła­wioną figurę i podej­mu­jąc mod­litwę różańcową naprawdę spo­ty­ka­my się z Mary­ją, która chce nawied­zać nasze mie­sz­ka­nia. Oso­by prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury na określo­ny tyd­zień proszę o doko­na­nie zapisu w zakrys­tii.

6.  W spra­wach kan­ce­l­a­ryj­nych czy dusz­pas­terskich moż­na się uma­wiać dzwo­niąc na numer tele­fonu poda­ny na nor­we­skiej stro­nie para­fia­l­nej czy na Face­bo­oku:

     Ks. Piotr Gąsior (numer tele­fonu: +47 925 44 572)

Share