Økumenisk gudstjeneste

IMG_6980Tirs­dag 20. janu­ar kl 18.00 var det øku­me­nisk
guds­tje­nes­te her i St. Johan­nes som ble arran­gert i anled­ning Bønne­uken for Kris­ten enhet.
Etter­på ble det mat og kaker til alle. Bønne­uken for kris­ten enhet har etter tra­di­sjo­nen
blitt holdt 18.–25. janu­ar. Dis­se dage­ne ble fore­slått for­di de lig­ger i tiden mel­lom fes­te­ne for
apost­le­ne Peter og Pau­lus.

 
IMG_7045Vi tak­ker dere som bidro med mat, kaker og orga­ni­se­ring til det­te.

Det ble et vel­lyk­ket møte mel­lom fle­re tros­sam­funn.

Share