Ønsker du å bli en kateket?

 

Har du et bren­nen­de øns­ke om å under­vi­se barn i den katols­ke tro, eller bare øns­ker du å bidra til å hjel­pe kir­ken og dens utvik­ling? Da har du kom­met til rik­tig sted! Hvert år er det en utford­ring å fin­ne kate­ke­te­re og assis­ten­ter til å utfø­re kate­kese­un­der­vis­nin­gen. St. Johan­nes menig­het er en ung menig­het og vi er i pro­ses­sen i å ska­pe et lang­va­rig og sta­bil kate­ke­se, og til det tren­ger vi helst kate­ke­te­re som øns­ker å gi en inn­sats.

Hvor­for skal du bidra og hva er vår plikt ved utfø­rel­sen av kate­ke­sen kan du lese her. Det vi kan til­by er ikke pen­ger, men vi kan hjel­pe deg. Det er menig­he­tens jobb til å til­pas­se arbei­det ditt, så hvis du tren­ger noe i for­ma av mate­ria­ler kan vi få tak i det. Pres­te­ne står også i deres dis­po­si­sjon der­som dere skul­le tren­ge en med en teo­lo­gisk bak­grunn.

Nederst på denne siden kan du registrere deg som enten hovedkateket eller assistent. Vet du ikke hva det innebærer, så kan du lese under her:

 

Arbeids­opp­ga­ve­ne til en hoved­ka­te­ket:

 • Det blir ditt ansvar som kon­takt­læ­rer for en klas­se. Du skal lage et under­vis­ningsopp­legg som er peda­go­gisk for­svar­lig og utfø­re det­te. Hvis du har vans­ke­lig­he­ter med å lage et under­vis­ningsopp­legg kan du spør­re kon­to­ret om hjelp. Det vil være et semi­nar for kate­ke­te­re i løpet av året som alle kate­ke­te­re kan del­ta i for å få fag­lig påfyll.
 • Du er en vok­sen­per­son som ele­ve­ne kan gå til hvis de lurer på noe, enten det er om tro­en eller ikke.
 • Møte opp til møter med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren (1–2 gan­ger i året).

For­de­le­ne ved å bli kate­ket:

 • Du gjør en av kir­kens vik­tigs­te opp­ga­ver, nem­lig under­vis­ning og for­mid­ling av tro­en til vår nes­te gene­ra­sjon.
 • Du lærer mye om deg selv som tros­for­mid­ler, peda­gog og omsorgs­per­son.
 • Det er en given­de jobb.
 • Du blir til­budt kurs som gjør deg til en bed­re kate­ket.
 • Du blir kjent med and­re per­soner i menig­he­ten og anleg­ger deg et stør­re nett­verk.
 • Det blir arran­gert mid­dag i regi av menig­he­ten som et takk for deres inn­sats.

Der­som arbeids­opp­ga­ve­ne over vir­ker uover­kom­me­lig, men du øns­ker fort­satt å bidra så kan du prø­ve deg som en assis­tent. Det­te er også en ypper­lig mulig­het til å se under­vis­nin­gen i nært hold slik at du kan­skje kan ta over en dag, eller om du bare øns­ker å for­bli en assis­tent.

Arbeids­opp­ga­ve­ne til en assis­tent:

 • Føl­ge hoved­ka­te­ke­te­ren i deres opp­legg.
 • Hjel­pe hoved­ka­te­ke­ren med prak­tis­ke opp­ga­ver, som å hen­te mate­ria­ler fra kon­to­ret og dele det ut, dele ut hef­ter, prin­te ut ark og lig­nen­de.
 • Hol­de roen i klasse­rom­met og slå ned på støy.

For­de­le­ne ved å bli assis­tent:

 • Du gir en hjel­pen­de hånd i en av kir­kens vik­tigs­te opp­ga­ver, nem­lig under­vis­ning og for­mid­ling av tro­en til vår nes­te gene­ra­sjon.
 • Du lærer mye om deg selv som peda­gog og omsorgs­per­son.
 • Det er en given­de jobb.
 • Du blir til­budt kurs som gjør deg til en bed­re kate­ket.
 • Du blir kjent med and­re per­soner i menig­he­ten og anleg­ger deg et stør­re nett­verk.
 • Det blir arran­gert mid­dag i regi av menig­he­ten som et takk for deres inn­sats.

Som per­son må du være:

 • Glad og kom­for­ta­bel rundt barn fra alde­ren 8–15 år.
 • Du er åpen og flink til å kom­mu­ni­se­re
 • Du har et stort reper­toar av under­vis­nings­me­to­der og fag­lig inn­hold om tro­en. Du kan det grunn­leg­gen­de ved den katols­ke tro, samt for­dy­pe deg i det­te.
 • Du er kom­for­ta­bel som peda­gog, tros­for­mid­ling og du har ingen pro­ble­mer med å stå foran men­nes­ker og tale.
 • Mot­tatt fer­min­gens sakra­ment


Tusen takk for ditt engasjement! Vi tar kontakt snarest! 

Share