Oppgaver for vertene under katekeselørdagene, gjelder kun for 2.–5.klasse

Kate­ke­ter­ne og assis­ten­ter job­ber fri­vil­li­ge for å til­by bar­na kate­ke­se som de har krav på. De ord­ner opp­legg og stil­ler opp, men de kan dess­ver­re ikke være over­alt. For­eld­re og fore­sat­te har der­for et især ansvar for å hjel­pe til. Vi har dess­ver­re ikke nok assis­ten­ter til å være sam­men med bar­na under pau­se­ne, for­di de vi alle­re­de har til rådig­het må også få pau­se. Som vert under kate­kese­lør­da­ge­ne er det ikke nød­ven­dig for deg som fore­satt å kom­me hver enes­te gang. Kla­rer vi å lage et sys­tem hvor man kan rul­le­re mel­lom for­eld­re­ne så er det strengt tatt bare én gang i året man må stil­le opp, for det er bare 9 kate­kese­lør­da­ger i året — og 4 timer.

Oppgaver:

  • I pau­sen: inspek­sjon ute, eller der bar­na opp­hol­der seg. Sørg for å tel­le bar­na før de går ut og etter pau­sen når de går inn igjen, slik at du vet der­som noen skul­le mang­le.
  • Under mes­sen: sit­te med den klas­sen du har ansvar for.
  • Mens de har under­vis­ning: evt. opp­ga­ver fra kate­ke­ter­ne eller kate­ke­se­ko­or­di­na­tor (flyt­te sto­ler el.l.). Du er vel­kom­men til å sit­te bakerst i klasse­rom­met der­som det er greit for kate­ke­te­ren. Det hen­der at vi mang­ler noen assis­ten­ter, det had­de der­for vært fint om ver­te­ne kun­ne vir­ke som “vak­ter” og hol­de roen blant ele­ve­ne. Da må du ikke for­styr­re under­vis­nin­gen.
  • Etter kate­ke­sen: det er størst behov å få plass ben­ker og sto­ler i St. Lukas (klasse­rom­met til 2.klasse) og ryd­de kjel­le­ren (klasse­rom­met til 4.klasse). Ellers gene­relt ryd­ding over hele loka­let.

Vi takker for forståelsen og tilbyr varm drikke ved inngangspartiet!

Share