Ordets Liturgi For Barn –Søndagsskole

eng polsk Tiếng việt

søndagsskole

Søn­dag 28.oktober star­ter vi opp med Ordets Litur­gi for Barn og hver søn­dag frem­over under høy­mes­sen, bort­sett fra 3. søn­dag i måned hvor det er fami­lie­mes­se. Målet er å leg­ge til ret­te for et leven­de møte med Jesus Kris­tus. Bar­na går sam­men med søn­dags­skole­læ­re­ren til menig­hets­sa­len før 1.lesning for å få evan­ge­li­et for­klart på en barne­venn­lig måte. De kom­mer inn igjen etter tros­be­kjen­nel­sen for å del­ta sam­men med hele menig­he­ten i natt­ver­dens litur­gi. Mål­grup­pen er barn mel­lom 4 og 8 år, men yng­re barn kan også bli med sam­men med en for­el­der. Bis­ko­pen anbe­fa­ler alle menig­he­ter å til­by Ordets Litur­gi for Barn og han har god­kjent alle under­vis­ningsopp­leg­ge­ne.

Vi gle­der oss til å set­te i gang!

For mer infor­ma­sjon, kon­takt Kris­ti­ne Gran Mar­tin­sen:

katekesestjohannes@gmail.com

 

Share