Ordets Liturgi for Barn

Søn­dag star­tet vi opp med Ordets Litur­gi for Barn/søndagsskole. Vi kom­mer til å ha det­te til­bu­det for bar­na hver søn­dag under høy­mes­sen for­uten de dage­ne det er barne­mes­se. Målet er å leg­ge til ret­te for et leven­de møte med Jesus Kris­tus. Bar­na går sam­men med søn­dags­skole­læ­re­ren til menig­hets­sa­len før 1.lesning for å få evan­ge­li­et for­klart på en barne­venn­lig måte. De kom­mer inn igjen etter tros­be­kjen­nel­sen for å del­ta sam­men med hele menig­he­ten i natt­ver­dens litur­gi.

Mål­grup­pen er barn mel­lom 4 og 8 år, men yng­re barn kan også bli med sam­men med en for­el­der.

Bis­ko­pen anbe­fa­ler alle menig­he­ter å til­by Ordets Litur­gi for Barn og han har god­kjent under­vis­ningsopp­leg­ge­ne.

Vi håper det­te vil være til stor gle­de for både voks­ne og barn og håper enda fle­re fami­li­er føler seg vel­kom­ne i menig­he­ten vår!

Ordets Liturgi for Barn

Share