p. Haavar har ordet

studentpriestKjæ­re menig­het.
Etter ett og et halvt års tje­nes­te som kapel­lan i halv stil­ling går jeg nå ned i en 20% stil­ling her i St Johan­nes. Jeg for­la­ter alt­så ikke St Johan­nes, men det blir dess­ver­re like­vel leng­re mel­lom hver gang vi tref­fes. I prak­sis vil det bli én kon­tor­dag i uken, og en søn­dag (/helg) i måne­den.
Det har vært en stor gle­de å være del av opp­star­ten av St Johan­nes
menig­het. Det er rart å ten­ke på at dagen før vi skul­le fei­re den førs­te mes­sen i vår nye kir­ke den 1. mai 2013 had­de vi ikke engang et alter å fei­re mes­sen på. Siden den gang er kirke­rom­met radi­kalt end­ret,
med både kirke­ben­ker, kors­vei og et kor som sta­dig blir mer utsmyk­ket. Grad­vis har kirke­rom­met blitt til «vår» kir­ke.
Enda vik­ti­ge­re er like­vel det menig­hets­li­vet som har vokst fram i
St Johan­nes menig­het. Det sto­re antall fri­vil­li­ge, og den ster­ke vil­jen til å bidra både øko­no­misk og prak­tisk, viser at St Johan­nes er en vital og blomst­ren­de menig­het. Fun­da­men­tet for menig­he­tens rike liv er det guds­tje­neste­liv og den leven­de tro­en som spei­ler seg vårt fel­les­skap.
Menig­he­tens med­lem­mer opp­sø­ker aktivt mes­se­ne, og som prest har jeg man­ge gan­ger gle­det meg over, og blitt styr­ket av, den atmo­sfæ­re av bønn som pre­ger vår litur­gi. Om jeg skul­le beskri­ve menig­he­ten med ett ord vil­le jeg si at den løf­ter fram både ånde­lig og men­nes­ke­lig «good­will»! Jeg er sik­ker på at St Johan­nes menig­het vil beva­re det gode humø­ret og inn­sats­vil­jen. Jeg tak­ker for alt vi har delt, både av ånde­li­ge erfa­rin­ger, i hver­da­gen for ikke å glem­me under kirke­kaf­fen! J
Og jeg ser frem til å fort­set­te akti­vi­te­te­ne i St Johan­nes utover i 2015.
Må Gud vel­sig­ne oss alle, og må Kris­ti nær­vær pre­ge vårt fel­les­skap.

I Kris­tus,
p. Haa­var Simon Nil­sen OP,
kapel­lan, St Johan­nes menig­het.

Share