P. Phu Nguyen innsatt som sogneprest i St. Johannes

På Kris­ti him­mel­farts­dag, tors­dag 9. mai 2013, fei­ret bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg. en pon­ti­fi­kal høy­mes­se i en til treng­sel full­satt Bred­tvet kir­ke. Se et bilde­gal­le­ri.

P. Nguyen Thanh Phu fornyer sitt troskapsløfte

P. Nguy­en Thanh Phu for­ny­er sitt tro­skaps­løf­te

Selv om menig­he­ten had­de åpnet opp et til­stø­ten­de rom til kir­ken var det man­ge av de over 800 frem­møt­te som måt­te stå.

Under mes­sen ble p. Phu Thanh Nguy­en for­melt inn­satt som sogne­prest i det nyes­te katols­ke sog­net i Nor­ge, St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het. P. Phu gjen­tok sine troskaps­løfter, blant annet ved å lese tros­be­kjen­nel­sen.

Til ste­de som repre­sen­tan­ter fra kir­ke og stat var blant and­re Den nors­ke kir­ke ved bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me, stifts­direktør Eli­se Sand­nes, prost Anne Hil­de Laland, kirke­verge Robert Wright, fylkes­mann Val­gerd Svar­stad Haug­land og byråds­leder Sti­an Ber­ger Røs­land.

Etter mes­sen invi­ter­te menig­he­ten på mot­ta­gel­se, der det ble ser­vert dei­lig mat og drik­ke. Det ble frem­ført en rek­ke hil­se­ner fra inn­bud­te gjes­ter, og man­ge flot­te gaver ble gitt til den nyopp­ret­te­de menig­he­ten.

Biskop Eidsvigs preken

Kjæ­re p. Phu og p. Haa­var Simon, kjæ­re gjes­ter. Jeg hil­ser sær­skilt dem fra Den nors­ke kir­ke med bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me, stifts­di­rek­tør Eli­se Sand­nes og prost Anne Hil­de Laland i spis­sen og deres pres­ter og tro­en­de her, fyl­kes­mann Val­gerd Svar­stad Haug­land, byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land, kirke­ver­ge Robert Wright, våre egne pres­ter og ordens­folk.

Kjæ­re tro­en­de, antal­let kato­lik­ker i Oslo har vokst enormt de sis­te åre­ne, til ca. 30.000 regist­rer­te, men sis­te gang et nytt sogn ble opp­ret­tet, var i 1890, med ca. 100 tro­en­de. Da St. Johan­nes ble utskilt – fra St. Hall­vard og St. Olav – i mars, var det kna­pt 7500 regist­rer­te på menig­he­tens områ­de. For ordens skyld nev­ner jeg at sog­net er uav­hen­gig av byg­nin­gen.

At vi i det hele tatt kun­ne kom­me i gang her, skyl­des imøte­kom­men­het fra Den nors­ke kir­ke og Oslo kom­mu­ne. Vi bur­de alle­re­de i 1960- eller 70-åre­ne ha inn­sett at Gro­rud­da­len vil­le bli Oslos folke­ri­kes­te områ­de, og sik­ret oss en tomt og bygge­til­la­tel­se da det var mulig. Det var det kna­pt da vi ende­lig våk­net til rea­li­te­te­ne for noen få år siden. Den elds­te kir­ke måt­te rik­tig­nok ven­te til det fjer­de århund­re før de fikk sine førs­te byg­nin­ger; vi er takk­nem­li­ge for at vi ikke må ven­te så len­ge her.

Den nors­ke kir­ke skil­ler seg fra – i det mins­te for ti år – en av byens vak­res­te kirke­byg­nin­ger med en flott tomt og belig­gen­het. Selv om den ikke er blant de elds­te, er den his­to­ris­ke til­knyt­ning ikke uve­sent­lig. Efter Olav den hel­li­ge må Hans Nielsen Hau­ge være den mest betyd­nings­ful­le leg­mann i vår nors­ke kirke­his­to­rie; her til­brag­te han sine sis­te leve­år. Jeg lover dere at hans min­ne også skal hed­res av oss. Når vi stil­ler sogn og kir­ke under St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­lists for­bed­en­de beskyt­tel­se, er det ikke spe­si­elt ori­gi­nalt, for det er også kris­ten­he­tens hoved­kir­ke, Late­ran­ba­si­li­ka­en. Men Hans Nielsen Hau­ge var jo også opp­kalt efter apos­te­len, og det vel­ger jeg å gjø­re et lite poeng av.

Den­ne menig­het er alle­re­de ved sin sam­men­set­ning et pinse­un­der: Her er, om ikke alle ver­dens tunge­mål og folk repre­sen­tert, så lavt reg­net 150 av dem og alle ver­dens­de­ler – her i Oslos mest inter­na­sjo­na­le bydel. Sam­men med våre brød­re og søst­re i Den nors­ke kir­ke og and­re krist­ne kir­ker vil de avleg­ge et syn­lig og tyde­lig vid­nes­bryrd om vår tro på Kris­tus. Jeg tror på gjen­si­dig inspi­ra­sjon og et fel­les­skap av alle som hører Kris­tus til. Når vi tar den­ne byg­ning i bruk, vet vi at den alle­re­de har vært et Guds hus i fle­re tiår. Vi tar med i vår bønn dem som er døpt her, kon­fir­man­te­ne, brude­fol­ke­ne og nad­verds­gjes­te­ne.

Vi kan selv­sagt ikke til­by messe­fei­ring på 150 sprog, men pres­te­ne har et ansvar for at alle som søker det, får sakra­men­te­ne og den pas­to­ra­le omsorg de søker. Det vil stil­le sto­re krav til dere, men jeg vet at dere vil gjø­re alt dere kan for de tro­en­de. De tro­en­de har på sin side også et ansvar for hyr­de­ne, frem­for alt å være deres med­ar­bei­de­re i bøn­nen. Menig­hets­ar­beid er ikke lik pres­te­nes inn­sats; de tro­en­de deler ansva­ret med dem. Mes­sen ender med en usen­ti­men­tal utsen­del­se: Gå med fred. Vi skal ta med Guds ord og sakra­men­tets styr­ke ut der hvor vi bor, og så langt våre kref­ter rek­ker, skal vi for­kyn­ne. Den hel­li­ge Frans av Assi­si sa til sine brød­re: Dere skal all­tid for­kyn­ne; noen gan­ger kan dere også bru­ke ord! Våre gjer­nin­ger og vårt sinne­lag vil all­tid være ster­ke­re vid­nes­byrd enn orde­ne. De av dere som ennu ikke er for­tro­li­ge med det nors­ke sprog, kan alli­ke­vel nå nabo­er, kol­le­ger og med­ele­ver ved å vise dem hva tro­en gjør med dere.

Vi fei­rer Kris­ti him­mel­farts­dag. Det min­ner oss om Kir­kens mål. Når vår jor­dis­ke val­fart er over, skal vi stå for Her­rens åsyn. Inn­til det skjer, sen­des vi ut med evan­ge­li­et og sakra­men­te­ne. P. Phu og p. Haa­var: Dere som er menig­he­tens pres­ter, skal lede deres hjord på vei­en, styr­ke og inspi­re­re dem i deres utsen­del­se. Måt­te Her­ren gi dere vis­dom og kraft i den­ne hel­li­ge tje­nes­te.

Amen.

Share