Siste innlegg

Spotkania z P. dr hab. Mieczysławem Guzewiczem

Od czwart­ku do nied­zie­li w naszej wspól­nocie gości­my P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza, który jest kon­sul­tantem Rady Epis­ko­pa­tu Pol­ski ds. rod­zi­ny, auto­rem licz­nych pub­li­kacji i opra­cowań z zak­resu pro­ble­ma­ty­ki małżeństwa i rod­zi­ny. Żyjąc w małżeństwie dzie­li się także swoim doświad­cze­niem,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 4 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w czwar­tek – z racji Dnia Kobi­et pamiętaj­my w naszych mod­litwach o wszyst­kich kobi­etach • w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”. Przy­po­minamy, że od piąt­ku…
Read more

Share

Ogłoszenia z 25 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie • w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od…
Read more

Share