Siste innlegg

MESSETIDER FOR JULEN 2017

Messe­ti­de­ne for julen 2017   Søn­dag 24.12, 4. søn­dag i advent 09.00    Søn­dags­mes­se på polsk 11.00    Søn­dags­mes­se på norsk Søn­dag 24.12, jul­af­ten 13.00    Fami­lie­mes­se 17.00    Vigi­lie­mes­se på tamilsk 19.00    Vigi­lie­mes­se på engelsk 21.00    Vigi­lie­mes­se på polsk 23.00    Mid­natts­mes­se på norsk…
Read more

Share

Ogłoszenia z 3 grudnia 2017 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas adwen­tow­ych reko­lekcji. Dziękuje­my o. Janowi za głoszone słowo Boże. W ponied­ziałek i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż…
Read more

Share

Ogłoszenia z 26 listopada 2017 r.

1. Przeży­wa­jąc dziś Nied­zielę Jezusa Chry­stu­sa Kró­la Wszechświa­ta, chce­my w łącz­ności z Kościołem w Pol­sce, odnowić ubiegło­rocz­ny Jubi­leuszowy Akt Przy­jęcia Jezusa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. 2. Skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu oraz za…
Read more

Share