Siste innlegg

Program rekolekcji wielkopostnych

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką:  Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek – 20.02.2018…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – z racji „Środy Popiel­cow­ej”, roz­poczy­na­jącej czas Wiel­kiego Postu, na znak pokuty i nawróce­nia przyj­muje­my pop­iół na nasze głowy. W tym dniu w naszej para­fii Msze świę­te o godz. 16.30 w j. pol­skim,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 4 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Aga­ty we wtorek – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Pawła Miki i Towarzyszy w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi w sobotę –…
Read more

Share