Siste innlegg

Ogłoszenia z 8 lipca 2018 r.

1. Litur­gia Słowa dzi­siej­szej nied­zie­li mówi o misji pro­rockiej. Dlatego módlmy się dziś za współczesnych proroków, prosząc dla nich o moc i siłę w głosze­niu Bożego słowa. 2. W przyszłym tygod­niu: • we śro­dę – św. Bene­dy­ka, patro­na Euro­py •…
Read more

Share

Sommertider på menighetskontoret

Da er som­mer­en her og pres­ter og ansat­te tar ut sine ferier. Det vil være redu­ser­te åpnings­ti­der på kon­to­ret fom 2. juli — 17 august. Som­mer­ti­der er man­dag — fre­dag kl. 10.00 — 14.00 Nor­ma­le åpnings­ti­der vil være fra man­dag…
Read more

Share

PÅMELDING TIL NESTE ÅRS KATEKESEUNDERVISNING

Vi tar nå imot påmel­din­ger til nes­te års kate­kese­un­der­vis­ning 2018/2019. All infor­ma­sjon og påmel­ding lig­ger på nett­si­den under “kate­ke­se”.  Nes­te års time­pla­nen er opp­da­tert, med for­be­hold om noen små jus­te­rin­ger frem mot sep­tem­ber. Alle spørs­mål ved­rø­ren­de kate­ke­se ret­tes til Mary…
Read more

Share

Presteskifte i St. Johannes

Kjæ­re menig­het. Vår menig­het blir berørt av den årli­ge preste­for­flyt­nin­gen. Fra kunn­gjø­rin­ger på katolsk.no: Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg av Oslo offent­lig­gjør med det­te at: P. Val­de­ma­ras Lis­ov­skis har bedt om å tre til­ba­ke fra sitt vir­ke som sogne­ad­mi­ni­stra­tor i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list…
Read more

Share

Ogłoszenia z 24 czerwca 2018 r.

1. Dziś Uroczystość Naro­d­ze­nia św. Jana Chrz­ci­cie­la, ostat­niego proro­ka ST, który przygo­tował lud­zi na przy­jście Jezusa. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych. 2. W przyszłym tygod­niu: • w czwar­tek – św. Irene­usza • w pią­tek – Uroczystość świętych Apost­ołów Piotra…
Read more

Share

LIVSVERNSEMINAR LØRDAG 15. SEPTEMBER

Kjæ­re menig­he­ter, Pas­to­ral­av­de­lin­gen har gle­den av å invi­te­re alle inter­es­ser­te til årets Livs­vern­s­e­mi­nar lør­dag 15. sep­tem­ber 2018 kl. 10.30–15.30 i Maria­går­den, Aker­s­vei­en 16C, 0177 Oslo. På grunn av enkel lunsj­ser­ve­ring set­ter vi stor pris på om alle som vil del­ta…
Read more

Share