Siste innlegg

Ogłoszenia z 5 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share

Opptak til St. Sunniva skole 2018/2019

St. Sunni­va sko­le, en katolsk sko­le i Oslo. Søk­nads­frist for ordi­nært opp­tak til 1. og 8. klas­se for skole­året 2018/2019 er 1. desem­ber 2017. Uten­om det­te har de løpen­de opp­tak hele året. Mer infor­ma­sjon kan leses på sko­lens hjem­me­side: http://www.stsunniva.no/ Søk­nad…
Read more

Share

Kjære frivillig i St. Johannes menighet!

Kjæ­re fri­vil­lig i St. Johan­nes menig­het! St. Johan­nes menig­het er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge og der­for øns­ker vi å invi­te­re alle dere som hjel­per til som fri­vil­lig i vår menig­het til mid­dag og takk­si­gel­ses­mes­se Ons­dag 15. novem­ber klok­ka 18:00. Vi…
Read more

Share

Ogłoszenia z 29 października 2017 r.

1. Kończąc „Tyd­zień Misyj­ny” skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za mod­litwę w int­en­cji misji oraz za ofia­ry złożone tyd­zień temu na skład­kę, a przez­naczone na dzieło misyj­ne. Dzięku­ję ser­de­cz­nie Pani z naszej pol­skiej grupy, która w minioną śro­dę uczest­niczyła w pracy…
Read more

Share