Siste innlegg

Ogłoszenia z 19 sierpnia 2018 r. (20 niedziela B)

1. Ewan­ge­lia dzi­siej­szej nied­zie­li oży­wia w nas wiarę w prawd­ziwą obec­ność Jezusa w eucha­ry­sty­cz­nym chle­bie. Bądź­my zatem wdzięcz­ni Jezusowi, że jest z nami pod posta­cią chle­ba aż do skończe­nia świa­ta. 2. W przyszłym tygod­niu: • w ponied­ziałek– św. Ber­nar­da •…
Read more

Share

Ogłoszenia z 22 lipca 2018 r.

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia uka­zuje nam wiel­ką litość Jezusa, który pochyla się nad potrze­ba­mi lud­zi. Chciej­my i my uczest­niczyć w tej misji Jezusa będąc wraż­liwymi na inn­ych lud­zi. 2. W przyszłym tygod­niu: • w ponied­ziałek – św. Brygidy, patron­ki Euro­py •…
Read more

Share

Ogłoszenia z 8 lipca 2018 r.

1. Litur­gia Słowa dzi­siej­szej nied­zie­li mówi o misji pro­rockiej. Dlatego módlmy się dziś za współczesnych proroków, prosząc dla nich o moc i siłę w głosze­niu Bożego słowa. 2. W przyszłym tygod­niu: • we śro­dę – św. Bene­dy­ka, patro­na Euro­py •…
Read more

Share