Siste innlegg

Presteskifte i St. Johannes

Kjæ­re menig­het. Vår menig­het blir berørt av den årli­ge preste­for­flyt­nin­gen. Fra kunn­gjø­rin­ger på katolsk.no: Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg av Oslo offent­lig­gjør med det­te at: P. Val­de­ma­ras Lis­ov­skis har bedt om å tre til­ba­ke fra sitt vir­ke som sogne­ad­mi­ni­stra­tor i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list…
Read more

Share

Ogłoszenia z 24 czerwca 2018 r.

1. Dziś Uroczystość Naro­d­ze­nia św. Jana Chrz­ci­cie­la, ostat­niego proro­ka ST, który przygo­tował lud­zi na przy­jście Jezusa. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych. 2. W przyszłym tygod­niu: • w czwar­tek – św. Irene­usza • w pią­tek – Uroczystość świętych Apost­ołów Piotra…
Read more

Share

LIVSVERNSEMINAR LØRDAG 15. SEPTEMBER

Kjæ­re menig­he­ter, Pas­to­ral­av­de­lin­gen har gle­den av å invi­te­re alle inter­es­ser­te til årets Livs­vern­s­e­mi­nar lør­dag 15. sep­tem­ber 2018 kl. 10.30–15.30 i Maria­går­den, Aker­s­vei­en 16C, 0177 Oslo. På grunn av enkel lunsj­ser­ve­ring set­ter vi stor pris på om alle som vil del­ta…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 czerwca 2018 r.

1. Dziś 11 nied­zie­la zwykła, która w ewan­ge­licznej przy­powieści o ziarn­ku gor­czy­cy przy­po­mina nam, że rozwój kró­lestwa Bożego może doko­nać się dzięki rzeczom małym czy­nio­nym z miłości do Boga. Wzo­rem takiej postawy jest św. Tere­sa od Dzieciąt­ka Jezus, która w…
Read more

Share

Sommeravslutning for katekesen 02.06.18

Lør­dag 02.juni klok­ka 10:00 blir det som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen på st. Johan­nes menig­het. Pro­gram­met star­ter med mor­gen­bønn og der­et­ter opp­sum­me­ring, lek og moro, mes­se og mat. Pro­gram­met avslut­tes klok­ka 13:00. Maten vil vi stå for, men vi håper for­eld­re og…
Read more

Share