Siste innlegg

Liturgiutvalget

Liturgi­ut­val­get i menig­het er dan­net og består idag av: P. Nguy­en Thanh Phu, Sogne­prest P. Haa­var Simon Nil­sen OP, Kapel­lan Anne Einar­son, orga­nist og kor­le­der Eli J. Røn­ning, med­lem I til­legg til de fas­te med­lem­me­ne oven­for, er også kor­le­de­re for…
Read more

Share

Økumenisk vesper i St. Johannes

Bønne­uken for kris­ten enhet 2014 I for­bin­del­se med bønne­uken for kris­ten enhet invi­te­rer St. Johan­nes menig­het i sam­ar­beid med øku­me­nisk kom­mi­sjon i Oslo katols­ke bispe­døm­me, Katolsk-orto­­doks forum, og søst­re og brød­re i Domi­ni­ka­ner­or­de­nen til øku­me­nisk ves­per med tema: Er Kris­tus delt? Bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me…
Read more

Share

Katekese for ungdom

VELKOMMEN til fer­mings­ka­te­ke­se for 8. klas­se, 9. klas­se og 10. klas­se lør­dag den 18. janu­ar 2014 kl. 10.00 i St. Johan­nes menig­het. Les mer infor­ma­sjon i mail sendt til alle som har meldt seg til fer­mings­ka­te­ke­sen.

Share

Katekese og foreldremøte

VELKOMMEN til kate­ke­se for barn og unge i 2. — 7. klas­se lør­dag den 11. janu­ar kl. 10.00. VELKOMMEN til for­eldre­møte sam­me dag kl. 12.00. Se nær­me­re infor­ma­sjon om dagen i mai­len som er sendt til alle fami­li­er i kate­ke­sen i de aktu­el­le…
Read more

Share