Siste innlegg

Blomster i kirken

Man­ge av dere har sik­kert lagt mer­ke til de vak­re bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ne­ne foran alte­ret og ved Maria. Og man­ge har sik­kert sett sta­tu­en av evan­ge­lis­ten Johan­nes som nå står i våpen­hu­set (som er en kopi av skulp­tu­ren i Nidaros­do­men). Bloms­te­ne er…
Read more

Share

WYD Rio 2013

Den 13. juli rei­ser nors­ke, unge pil­gri­mer til Ver­dens­ung­doms­da­ge­ne i Rio de Janeiro, pater Haa­var skal være med på turen. Vi ber om menig­he­tens for­bønn for alle som del­tar, at de må rei­se trygt og styr­kes i tro­en ved Den…
Read more

Share

Nytt lokallag i St.Johannes

Nye St.Johannes menig­het i Oslo har alle­re­de fått ung­doms­lag. På tors­dag ble et sty­re med enga­sjer­te ung­dom­mer valgt. St.Johannes menig­het har alle­re­de hatt 3 ung­doms­kvel­der og på tors­dag ble et sty­re valgt. Sty­ret består av Ire­ne Bau­tis­ta som leder, Mimi…
Read more

Share

Biskop Bernt Eidsvigs besøk

Over­ras­kel­sen var stor da det vis­te seg at selve Bis­kop Bernt Eids­vig avla menig­het et besøk på en van­lig søn­dag. Bis­ko­pen var spent på hvor­dan det går med menig­het og det gle­det bis­ko­pen å se en menig­het som er fullt…
Read more

Share

Sommermåneden

Det er ferie for de fles­te i skole­al­de­ren og kan­skje for de fles­te. Vi øns­ker alle en god ferie og fine som­mer­da­ger! Sogne­pres­ten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er det p. Haa­var Simon Nil­sen OP ‚kapel­lan…
Read more

Share

Kirkebenker

Som tid­li­ge­re kunn­gjort, er sto­le­ne i kir­ken bare en mid­ler­ti­dig løs­ning siden vi ikke enda har kirke­ben­ker og knele­ben­ker. Det­te har vi tenkt å gjø­re noe med. Det er alle­re­de satt i sving;  kirkebenk/k n e l e b e n…
Read more

Share

Zakup ornatów oraz przedmiotów liturgicznych dla parafii

Z radością infor­muje­my, że zebra­liś­my więcej niż 50.000 kr. na zakup 8 ornatów. Prag­nie­my podziękować wszyst­kim ofiaro­dawcom za wyjąt­kową szczo­drość  i wszel­kie złożone ofia­ry. Jest to nasz pier­w­szy tak wspa­nia­le zrea­li­zowany wspól­ny pro­jekt! Dziękuje­my za  szero­ki i pozy­ty­w­ny odzew. Dziękuje­my wszyst­kim, nikogo nie wyróż­nia­jąc, ale i…
Read more

Share

Messehagel og liturgisk utstyr

Vi vil med­de­le med menig­he­ten den gle­den at vi har inn­sam­let mer enn 50.000 kr som var målet for messe­hagel­pro­sjek­tet. Vi øns­ker med det­te å tak­ke alle gav­mild­he­ter og sje­ne­rø­si­te­ten som menig­he­ten har vist, både sto­re og små. Det­te er…
Read more

Share