Siste innlegg

Messetid Julaften

Messe­ti­der Jul­af­ten 24.12 Kl. 11:00 Barne­mes­se på norsk Kl. 17:00 Mes­se på tamilsk Kl. 23:00 Mid­natts­mes­se Det er alt­så en feil i søn­dags­bla­det for uke 51.    

Share

Patronatsfest for menigheten

  Tiếng việt Fes­ten for St. Johan­nes apos­tel duk­ker opp i kalen­de­ren når vi begyn­ner å nær­me oss slut­ten av året. Menig­he­ten vår har St. Johan­nes apos­tel som skyts­hel­gen. Der­med blir det­te vår aller førs­te patro­nats­fei­ring som avhol­des lør­dag 28. desem­ber…
Read more

Share

Søndagsblad uke 51

Søn­dags­blad for uke 51 er nå til­gjen­ge­lig. Les den her. Inklu­de­rer messe­ti­der for uke 52 (23–29. desem­ber). Kor­rek­sjon: 24.12.2013 Jul­af­ten.  Kl. 23 mid­natts­mes­se

Share

Biskopens velsignelse

Menig­he­ten had­de besøk av Bis­kop Bernt Eids­vik under søn­da­gens høy­mes­se. Det var 3. søn­da­gen i advent som er gle­den dag,  til gle­de for et full­satt kirke­rom. Bis­ko­pen vel­sig­net  kirkebenkene,Maria -og St Johan­nes sta­tu­ene, skrifte­stol samt nyan­kom­m­ne figu­re­ne fra jule­kryb­ben under mes­sen.…
Read more

Share

KATEKESE I ADVENTSTIDEN Lør­dag den 7. desem­ber var det kate­ke­se for menig­he­tens barn i 2. – 7. klas­se. Som en natur­lig for­be­re­del­se til å fei­re den sto­re høy­ti­den, fikk alle som har gått til 1. kom­mu­nion til­bud om å mot­ta…
Read more

Share