Siste innlegg

Invitasjon til lysmesse

  Advents­ti­den er den hel­li­ge tiden hvor vi ven­ter på at Frel­se­ren tar bolig i blant oss, ved fød­se­len. Kall gjer­ne det­te for en 4 ukers retrett for alle Tro­en­de, en vand­ring gjen­nom mør­ket til Lyset. I den­ne anled­nin­gen øns­ker…
Read more

Share

Ecumenical Praise Evening

  Satur­day the 23rd of Novem­ber, on the Vigil of Christ the King Feast Day, held St. Johan-nes Parish an Ecume­ni­cal Love Song Even-ing whe­re both priests and lay­men from the Pentecos­tal and the Nor­we­gi­an Church par-tici­­pa­ted. It was an…
Read more

Share

Wspólnota w pieśni

  W wigi­lie święta Chry­stu­sa Kró­la, sobotę, 23. list­o­pa­da odbył się w naszym koście­le międ­zy­wyz­na­niowy wieczór pieś­ni sła­wiących wiel­kość Chry­stu­sa. Uczest­ni­ka­mi wieczoru byli przedsta­wicie­le Kościoła Zie­loświąt­kowego oraz świeck­ich przedsta­wicie­li Kościoła Nor­we­skiego. Śpiew­aliś­my wspól­nie pieś­ni uwiel­bie­nia, poświęce­nie obec­nych wodą święconą było…
Read more

Share

Lovsangskveld

  Lør­dag den 23. novem­ber, på vigi­li­en for Kris­ti Konge­fest, arran­ger­te St Johan­nes menig­het en fel­les­kir­ke­lig lov­sangs­kveld der både pin­se­­ven-ner og pres­ter og leg­folk fra Den nors­ke kir­ke del­tok. Det ble kveld med lov­sang, dåps­­på­­min-nel­­se med vie­vann, for­bønn for de…
Read more

Share

Adventskransen

Den grøn­ne advents­kran­sen, ofte av gran­bar, har fire lys, ett for hver uke i advent. Lysets far­ge er ikke av størs­te betyd­ning, etter­som sym­bo­lis­men først og fremst er knyt­tet til flam­men. Men det er tra­di­sjon i man­ge katols­ke områ­der at…
Read more

Share

Utdeling av barnebibel

Det var man­ge håpe­ful­le 4-fire­årin­­ger i høy­mes­sen idag. Gra­tis utde­ling av bibe­len står på pro­gram­met idag. Bibe­len er lagt opp på en slik måte at det er 1 his­to­rie pr dag i 365 dager.  Det er ingen kate­ke­se for årin­ge­ne…
Read more

Share

Besøk fra Belarus

Advents­ti­den har kom­met og vi fikk besøk fra Hvite­russ­land hvor søst­re­ne har stilt ut eget hånd­verk til inn­sam­lig for de fat­ti­ge og de gam­le.  Søst­re­ne har satt av hele desem­ber til å sel­ge hånd­verk både i de for­skjel­lig menig­he­te­ne i…
Read more

Share

Rekviemmesse for en tyfon.

Foto: BÅRD KRISTIAN BØE/DAGEN 22. novem­ber avholdt Oslo bispe­døm­met en rekviem­mes­se i tid­li­ge­re Bred­tvet kir­ke, nå St. Johan­nes kir­ke. Til­ste­de var bl.a kron­prins Haa­kon, ord­fø­rer Fabi­an Stang, ambas­sa­dør Baya­ni S. Mer­ca­do og fun­ge­ren­de bis­kop Anne May Grasaas til­ste­de, for å…
Read more

Share