Siste innlegg

Økumenisk vesper i St. Johannes

Bønne­uken for kris­ten enhet 2014 I for­bin­del­se med bønne­uken for kris­ten enhet invi­te­rer St. Johan­nes menig­het i sam­ar­beid med øku­me­nisk kom­mi­sjon i Oslo katols­ke bispe­døm­me, Katolsk-orto­­doks forum, og søst­re og brød­re i Domi­ni­ka­ner­or­de­nen til øku­me­nisk ves­per med tema: Er Kris­tus delt? Bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me…
Read more

Share

Katekese for ungdom

VELKOMMEN til fer­mings­ka­te­ke­se for 8. klas­se, 9. klas­se og 10. klas­se lør­dag den 18. janu­ar 2014 kl. 10.00 i St. Johan­nes menig­het. Les mer infor­ma­sjon i mail sendt til alle som har meldt seg til fer­mings­ka­te­ke­sen.

Share

Katekese og foreldremøte

VELKOMMEN til kate­ke­se for barn og unge i 2. — 7. klas­se lør­dag den 11. janu­ar kl. 10.00. VELKOMMEN til for­eldre­møte sam­me dag kl. 12.00. Se nær­me­re infor­ma­sjon om dagen i mai­len som er sendt til alle fami­li­er i kate­ke­sen i de aktu­el­le…
Read more

Share

Julekrybben

Vi øns­ker å tak­ke Joseph Palus­ka og Marek Pal­ma som har laget jule­kryb­ben i år. Men­ne­ne har stått på i fle­re uker med plan­leg­ging og dager for å set­te opp kryb­ben, som ble fan­tas­tisk! Tusen takk for hjel­pen. Etter nes­te…
Read more

Share

St. Johannes koret

For­san­ger­grup­pen har blitt dan­net til menig­he­tens kor. Hoved­sa­ke­lig har koret ansvar for høy­mes­se­ne samt alle høy­ti­der som mes­sen blir fei­ret på. Vi opp­ford­rer fle­re til å være med i koret. Øns­ker du å syn­ge og ta mer aktivt del i…
Read more

Share

Organist/kantor stilling er besatt

Anna E. Einar­s­son, født 23.10.69 har blitt ansatt i menig­he­ten som orga­nist og kan­tor. Hun er utdan­net kan­tor fra Musikk­høy­sko­len i Malmø, Sve­ri­ge, hvor hun også kom­mer fra. Hun har peda­go­gisk eksa­men for kirke­kan­tor samt orga­nist. Anna har lang erfa­ring…
Read more

Share