Siste innlegg

Foreldrebrev for Desember 2013

Kjæ­re for­eld­re til kate­kese­barn i 2. til 7. klas­se!  (last ned  bre­vet i Word-for­­mat) Lør­dag den 7. desem­ber 2013 invi­te­res bar­na til kate­ke­se i St. Johan­nes menig­het.Under­vis­nin­gen begyn­ner kl. 10.00. HJERTELIG VELKOMMEN! Bar­na møter opp i klasse­rom­me­ne sine, der de kan…
Read more

Share

Caritas

Gjør en for­skjell i ver­den, bli med i St. Johan­nes Apos­tel og Evan­ge­list Cari­tas komi­té I nær­mes­te frem­tid skal vi star­te en Cari­tas grup­pe i menig­he­ten. Cari­tas er et dia­ko­nalt nett­verk hvor hel­het­lig men­nes­ke­lig utvik­ling er satt i sys­tem. Noen…
Read more

Share

REQUIEM MASS

  St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kir­ke  Fri­day 22nd of Novem­ber 18:00 hours v. bis­kop Bernt I. Eids­vig Can. Reg. Bis­hop of Oslo Bis­hop Bernt Eids­vig Can.Reg. will have a Requiem Mass for the Oslo dioce­se at St Johan­nes Apos­tel Parish…
Read more

Share

MSZA REQUIEM

  Kościół św. Jana na Bred­tvet Pią­tek, 22. list­o­pa­da godz.18:00 z bis­kupem Bern­tem Eids­vi­gem W int­en­cji ofi­ar nie­dawnej kata­stro­fy na Fili­pi­nach zosta­nie odpra­wio­na w die­cezji Oslo msza św. pod przewod­nictwem bis­ku­pa Bern­ta Eids­vi­ga w koście­le św. Jana na Bred­tvet w…
Read more

Share