Siste innlegg

Adventskransen

Den grøn­ne advents­kran­sen, ofte av gran­bar, har fire lys, ett for hver uke i advent. Lysets far­ge er ikke av størs­te betyd­ning, etter­som sym­bo­lis­men først og fremst er knyt­tet til flam­men. Men det er tra­di­sjon i man­ge katols­ke områ­der at…
Read more

Share

Utdeling av barnebibel

Det var man­ge håpe­ful­le 4-fire­årin­­ger i høy­mes­sen idag. Gra­tis utde­ling av bibe­len står på pro­gram­met idag. Bibe­len er lagt opp på en slik måte at det er 1 his­to­rie pr dag i 365 dager.  Det er ingen kate­ke­se for årin­ge­ne…
Read more

Share

Besøk fra Belarus

Advents­ti­den har kom­met og vi fikk besøk fra Hvite­russ­land hvor søst­re­ne har stilt ut eget hånd­verk til inn­sam­lig for de fat­ti­ge og de gam­le.  Søst­re­ne har satt av hele desem­ber til å sel­ge hånd­verk både i de for­skjel­lig menig­he­te­ne i…
Read more

Share

Rekviemmesse for en tyfon.

Foto: BÅRD KRISTIAN BØE/DAGEN 22. novem­ber avholdt Oslo bispe­døm­met en rekviem­mes­se i tid­li­ge­re Bred­tvet kir­ke, nå St. Johan­nes kir­ke. Til­ste­de var bl.a kron­prins Haa­kon, ord­fø­rer Fabi­an Stang, ambas­sa­dør Baya­ni S. Mer­ca­do og fun­ge­ren­de bis­kop Anne May Grasaas til­ste­de, for å…
Read more

Share

Spørreundersøkelse fra Vatikanet

Pave Frans har sam­men­kalt til en eks­tra­or­di­nær bispe­syn­ode om  fami­li­en i okto­ber 2014. Den­ne føl­ges av en ordi­nær syn­ode om sam­me tema i 2015. I den for­bin­del­se inn­bys alle bispe­døm­mer og menig­he­ter til å  besva­re et spørre­skje­ma som sen­des ut…
Read more

Share

Foreldrebrev for Desember 2013

Kjæ­re for­eld­re til kate­kese­barn i 2. til 7. klas­se!  (last ned  bre­vet i Word-for­­mat) Lør­dag den 7. desem­ber 2013 invi­te­res bar­na til kate­ke­se i St. Johan­nes menig­het.Under­vis­nin­gen begyn­ner kl. 10.00. HJERTELIG VELKOMMEN! Bar­na møter opp i klasse­rom­me­ne sine, der de kan…
Read more

Share