Siste innlegg

Caritas

Gjør en for­skjell i ver­den, bli med i St. Johan­nes Apos­tel og Evan­ge­list Cari­tas komi­té I nær­mes­te frem­tid skal vi star­te en Cari­tas grup­pe i menig­he­ten. Cari­tas er et dia­ko­nalt nett­verk hvor hel­het­lig men­nes­ke­lig utvik­ling er satt i sys­tem. Noen…
Read more

Share

REQUIEM MASS

  St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kir­ke  Fri­day 22nd of Novem­ber 18:00 hours v. bis­kop Bernt I. Eids­vig Can. Reg. Bis­hop of Oslo Bis­hop Bernt Eids­vig Can.Reg. will have a Requiem Mass for the Oslo dioce­se at St Johan­nes Apos­tel Parish…
Read more

Share

MSZA REQUIEM

  Kościół św. Jana na Bred­tvet Pią­tek, 22. list­o­pa­da godz.18:00 z bis­kupem Bern­tem Eids­vi­gem W int­en­cji ofi­ar nie­dawnej kata­stro­fy na Fili­pi­nach zosta­nie odpra­wio­na w die­cezji Oslo msza św. pod przewod­nictwem bis­ku­pa Bern­ta Eids­vi­ga w koście­le św. Jana na Bred­tvet w…
Read more

Share

Zaproszenie dla czterolatków i ich rodziców

  Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy ma zasz­czyt zapro­sić wszyst­kich czte­ro­la­t­ków wraz z rod­zi­ca­mi na uroczystą sumę w nied­zielę, 1. grud­nia o godz.11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone egzemp­larze biblii, któ­re nas­tęp­nie podaruje­my dzieciom. Imię każdego zgłoszonego dziecka zosta­nie…
Read more

Share

REQUIEM MESSE

  St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kir­ke fre­dag 22. novem­ber kl 18. v. bis­kop Bernt Eids­vig Katolsk.no: Requiemes­se for ofre­ne etter tyfo­nen på Filip­pi­ne­ne.  

Share