Siste innlegg

KONGEFEST

St. Johan­nes katols­ke menig­het invi­te­rer til fel­les­kir­ke­lig lov­sangs­kveld lør­dag 23. novem­ber kl 18.00 i Bred­tvet kir­ke, Bredtve­tvei­en 12 Ved avslut­nin­gen av kirke­året fei­rer Den katols­ke kir­ke Kris­ti konge­fest, som mar­ke­rer over­gan­gen til det nye litur­gis­ke året. Som ny menig­het i…
Read more

Share

Figury św. Jana i Maryi w naszym kościele

Kościół nasz ule­ga ciągłym zmi­anom i zaczy­na teraz nabi­erać bard­ziej kato­lickiego cha­rak­teru , międ­zy inn­y­mi dzięki ław­kom kościel­nym i kon­fe­sjo­nałowi . Figury św. Jana i Maryi w koście­le będą rów­nież dopeł­ni­e­niem tego cha­rak­teru. Pro­jekt figur będ­zie kosz­tował 50.000 NOK .…
Read more

Share