Siste innlegg

Vi trenger sterke folk for dugnad

And­re leve­ring av kirke­ben­ker er man­dag 7. okto­ber. Vi tren­ger fle­re  ster­ke folk som kan være behjel­pe­li­ge med å bære inn i kir­ken. Det blir vel­dig  gle­de­lig for menig­he­ten når alle kirke­ben­ke­ne nå kom­mer på plass i kirke­rom­met. Vi set­ter…
Read more

Share

Bispedømmets pastoralråd (PRO) representant

Bis­kop Bernt Eid­vig Can. Reg, bis­kop av Oslo katols­ke bispe­døm­me har gitt til­la­tel­se (nihil obsa­tat) for Ing­rid Palus­ka til å være Bispe­døm­mets pas­to­ral­råd (PRO) repre­sen­tant for St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het i Oslo inn­til menig­hets­rå­det etab­le­res. Ing­rid er også…
Read more

Share

Biskop på besøk , 5.oktober 2013

Bis­ko­pen kom­mer på besøk lør­dag 05.oktober kl.18. Han vil da også være hoved­ce­le­brant i mes­sen kl. 18:00. Under mes­sen vil bis­ko­pen vel­sig­ne sta­tu­en til St. Johan­nes, apos­tel som vi har i våpen­hu­set ved inn­gan­gen til kirke­rom­met. Sta­tu­en er en gave…
Read more

Share

Bønn for kall

Den førs­te tors­dag i måne­den ber de tro­en­de i Oslo katols­ke bispe­døm­me spe­si­elt for kall til pres­­te- og ordens­liv. Alle menig­he­ter og klost­re i bispe­døm­met opp­ford­res til å gjø­re det­te lokalt, og alle kato­lik­ker opp­ford­res til å be ale­ne og…
Read more

Share

Ofiary

Para­fia św. Jana została obdarzo­na ogrom­ną pomocą i wspar­ciem od momen­tu ustan­o­wie­nia naszej now­ej wspólno­ty.  Chce­my szczegól­nie podziękować para­fii św. Hal­var­da za ogrom­ną hoj­ność w posta­ci  1.000.000 koron jakie otrzy­ma­liś­my razem z taber­n­akulum , któ­re jest obec­nie mon­towane w naszym…
Read more

Share