Siste innlegg

Figury św. Jana i Maryi w naszym kościele

Kościół nasz ule­ga ciągłym zmi­anom i zaczy­na teraz nabi­erać bard­ziej kato­lickiego cha­rak­teru , międ­zy inn­y­mi dzięki ław­kom kościel­nym i kon­fe­sjo­nałowi . Figury św. Jana i Maryi w koście­le będą rów­nież dopeł­ni­e­niem tego cha­rak­teru. Pro­jekt figur będ­zie kosz­tował 50.000 NOK .…
Read more

Share

Nowa Rada Ekonomiczna

Powoła­na została Rada Eko­no­micz­na naszej para­fii, w jej skład wcho­d­zą: P. Nguy­en Thanh Phu, pro­bo­sz­cz P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kape­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, ksie­gow­ość i eko­nomia Alf Mar­tin Hans­sen, rad­ca praw­ny Col­let­te M. Fur­u­ly, sek­re­ta­rz para­fii oraz sek­re­ta­rz Rady Eko­no­micznej.…
Read more

Share

Finansråd i menighet

Finans­rå­det i menig­he­ten er nå kon­stru­ert og består av: P. Nguy­en Thanh Phu, sogne­prest P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kapel­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, regn­skap og øko­no­mi Alf Mar­tin Hans­sen, råd­gi­ver Col­let­te M. Fur­u­ly, menig­hets­sek­re­tær og sek­re­tær for finans­råd. Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, født…
Read more

Share