Siste innlegg

Kommunionsutdeler

Etter­som vi har en posi­tiv økning når det gjel­der kirke­be­søk, især på søn­da­ger, har sogne­pres­ten søkt bis­ko­pen om eks­tra kom­mu­nions­ut­de­le­re for å hjel­pe til under kom­mu­nions­ut­de­ling. I et for­melt brev til sogne­pres­ten, datert 10. august 2013 har bis­ko­pen sam­tyk­ket til…
Read more

Share

Come join St. JO with your bros!

For­ri­ge tirs­dag had­de St.JO «Pater Pra­ter» på akti­vi­tets­pla­nen, og vi var rekord­man­ge del­ta­ke­re med hele 13 per­soner inklu­dert sty­ret! Tema­et var alle­hel­gens­af­ten og alle­sje­lers­dag, hvor vi fikk blant annet lære om selve minne­fes­ten og hvor­for zom­bier er skum­le. Det ble ser­vert…
Read more

Share

Ławki oraz konfesjonał w naszym kościele!

Wiel­kim wydarze­niem było utworze­nie para­fii p.w. św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy 9 maja tego roku. Począw­szy od tego dnia nasz kościół pręż­nie się rozwija. Najlepszym tego zna­kiem są nowe meble, krzesła, fotele, ławki oraz kon­fe­sjo­nał!!! Ser­de­cz­nie dziękuje­my wszyst­kim, którzy przysz­li…
Read more

Share

Wkrótce będzie organista w naszej parafii!

Nasz chórek jest nadal w począt­kow­ej fazie rozwo­ju bo bra­kuje nam organi­sty. Mamy wielu kan­dy­datów na to stan­owisko, ale dob­ry wybór wymaga czasu i zas­tan­o­wie­nia. Myś­li­my jednak, że w list­o­pad­zie będ­zie­my mie­li już stałego orga­nistę, który rów­nież prowad­zić będ­zie ponied­ziałkowe…
Read more

Share

Høst-moro

Idag had­de bar­na nok en dag med kate­kese­un­der­vis­ning. Bar­na benyt­tet seg godt av det gode været til lek og moro. Læring og lek hører natur­lig sam­men for de unge. Høs­ten er på anmarsj og det mer­ker vi på de vak­re…
Read more

Share

Oktoberbrev

Kjæ­re kate­kese­for­eldre! Det er med stor gle­de vi kan slå fast at kate­ke­sen for barn og ung­dom i St. Johan­nes menig­het er godt i gang. Da vi star­tet opp for førs­te gang i sep­tem­ber, kom det alle­rede 60 barn fra…
Read more

Share

Vi trenger sterke folk for dugnad

And­re leve­ring av kirke­ben­ker er man­dag 7. okto­ber. Vi tren­ger fle­re  ster­ke folk som kan være behjel­pe­li­ge med å bære inn i kir­ken. Det blir vel­dig  gle­de­lig for menig­he­ten når alle kirke­ben­ke­ne nå kom­mer på plass i kirke­rom­met. Vi set­ter…
Read more

Share