Siste innlegg

Kickoff St Johannes ungdomslag

Tors­dag 6. juni had­de vi kick off for ung­doms­ar­bei­det i St Johan­nes menig­het. Vi fikk besøk av ungs­om­sla­get i St Olav, -SOUL- og sam­men fei­ret vi mes­se, spis­te piz­za og ble kjent med hver­and­re på lekent vis.  Se bil­der fra…
Read more

Share

Vi trenger en Menighetssekretær

St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het tren­ger en menig­hets­sek­re­tær på 60–80% stil­ling med mulig­het for full­tids­stil­ling. Kon­takt sogne­prest for nær­me­re infor­ma­sjon angå­en­de arbeids­in­struks. Lønn: etter avta­le. Søk­nads­frist: innen 23.juni 2013 Søk­nad sen­des til: St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het Bredtve­tvei­en…
Read more

Share

Corpus Christi-feiringen

Alt er til­rette­lagt for en fin fei­ring av ‘Fes­ten for Kris­ti Lege­me og Blod’ med pro­se­sjon rundt i kirke­om­rå­det, søn­dag 02.06.2013. Mye kan for­be­re­des og kan tas høy­de for men været er dess­ver­re ikke på vår side den­ne søn­da­gen. Det…
Read more

Share

Kronerulling til prestehagler

Kirke­kaf­fen etter høy­mes­se star­ter opp som van­lig og alle var ivri­ge etter å se hva de ansvar­li­ge har å til­by idag. Atmo­sfæ­ren i kirke­kaf­fen har all­tid vært upå­kla­ge­lig liv­lig med gamle,unge og med alle nasjo­na­li­te­ter. Ingen bryr seg om det…
Read more

Share

Koordinator for kirkekaffe

Menig­he­ten er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge til for­skjel­li­ge opp­ga­ver i menig­he­ten Vi vil etter hvert set­te opp tur­nus­lis­te angå­en­de lek­tor, kirkeverter,frivillig hjel­pe­re på dag­tid, vaske­hjelp osv. Kirke­kaf­fe etter mes­se­ne er en del av menig­he­tens pas­to­ra­le akti­vi­tet, hvor vi da får…
Read more

Share

Vi forventer ingenting”

Vi for­ven­ter ingen­ting av menig­he­ten” sier p. Phu til de frem­møte på for­vent­nings­møte 30.mai 2013. Med det­te for­svant alt for­vent­nings­pres­set for de frem­møte. Del­ta­kel­se var god til tross for at det var på en tors­dag. Både p. Phu og p. Haa­var…
Read more

Share

INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bred­vet kir­ke, 29. mai kl. 1800 (mes­se der­et­ter møte) MØTE er flyt­tet til Tors­dag 30.Mai kl. 18:00   St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het er nå etab­lert i Gro­rud­da­len, og vi er vel­sig­net som kan ta i bruk Bred­tvet…
Read more

Share