Påmelding til fermingshelg

Velkommen til påmeldingen for fermingshelgen på Mariaholm!

 

For påmelding klikk her

 

PÅMELDINGSFRIST: Lørdag 10.februar klokka 23:59.

 

For mer infor­ma­sjon og Maria­holm, les under:

(Bre­vet som dere fikk til­sendt):

Kjære foreldre og foresatte til fermingskandidaten

 

Fer­mings­grup­pen skal rei­se til leir­ste­det, Maria­holm, som lig­ger en time fra Oslo. Det­te vil fore­gå over hel­gen 09.–11. mars. Hel­gens pro­gram består av mes­se, bønn, skrifte­mål, sosia­le akti­vi­te­ter, semi­nar­øk­ter, ryd­ding, show og selv­føl­ge­lig mat. Hel­gens tema er PÅSKEMYSTERIET. Hen­sik­ten er å lære mer om den høy­ti­den som er svært vik­tig for oss kato­lik­ker. Ikke bare vil ung­dom­me­ne lære mer om pås­ken og Gud, men de vil bli bed­re kjent med hver­and­re og opp­le­ve den leven­de kir­ken blant jevn­al­de­ren sin.

De som er med på turen er hoved­ka­te­ke­te­ne til fer­mings­grup­pen, alt­så b. Haa­var og Kris­ti­ne. Sam­men rei­ser de med p. Val­de­ma­ras, Mary Fema­ne og Ire­ne. I til­legg til and­re unge lede­re.

Vi min­ner om at opp­leg­get er obli­ga­to­risk. Har du ikke mulig­he­ten til å del­ta får du en kom­pen­sa­to­risk opp­ga­ve som du må full­fø­re til nes­te kate­kese­lør­dag. 

Praktisk informasjon

Sted: Maria­holm. Ste­gen­vei­en 1143, 1820 Spyde­berg

Tid: fre­dag 09.mars til søn­dag 11.mars

Opp­møte ved St. Johan­nes: fre­dag 09.mars 16:30

Avrei­se fra St. Johan­nes: fre­dag 09.mars 17:00

Ankomst til­ba­ke til St. Johan­nes: søn­dag 11.mars 17:00

Avgift: turen inklu­de­rer i kate­kese­bi­dra­get. Har du ikke betalt kate­kese­bi­dra­get må du gjø­re det før påmel­din­gen, da blir sum­men på 1000kr. Sjekk beta­ligsmu­lig­he­te­ne på nett­si­den vår.

Mat: Vi anbe­fa­ler ung­dom­men til å spi­se før avrei­se eller ta med mat­pak­ke. Det er en buss­tur på en time. Ved ankom­mel­se vil det være mes­se og der­et­ter blir det mid­dag.

Hva skal de ta med seg?

  • Pute- og dyne­trekk, og laken. Sove­pose er ikke til­latt.
  • Toa­lett­map­pe
  • Klær til to net­ter, både inne- og ute­klær
  • Hånd­kle
  • Inne­sko
  • Rosen­krans, Bibe­len og Youcat
  • Medi­sin som du har behov for
  • Spil­ler du instru­ment? Kan­skje du kan spil­le under mes­se­ne?

Skole

Har du sko­le til sent? Vi til­byr om å låse inn skole­sek­ken i menig­he­ten slik at ung­dom­me­ne kan hen­te den igjen på søn­dag. Ved eks­tra til­rette­leg­ging, skriv det på kom­men­tar­fel­tet.

Buss

Vi rei­ser fra St. Johan­nes menig­het, så det er bare å møte opp på sam­me måte som du gjør på en kvelds­un­der­vis­ning eller en kate­kese­lør­dag. Skal du ikke rei­se med oss så må du si ifra under kom­men­tar­fel­tet ved påmel­din­gen. Bus­sen rei­ser pre­sist klok­ka 17:00 og ven­ter på ingen – med mind­re noe annet har blitt avtalt.

Elektronikk

Mobil, lap­top, øre­plug­ge­re eller lig­nend­ne er for­budt under hele hel­gen. Det er kun lov til å ha de i rom­met sitt og dis­se skal ikke leder­ne se. Der­som leder­ne ser det blir man fra­tatt elekt­ro­nik­ken sin og får dem til­ba­ke etter hel­gens pro­gram på søn­dag. Det er ikke menig­he­tens ansvar der­som elekt­ro­nis­ke gjen­stan­der skul­le gå tapt eller øde­leg­ges. Man kan even­tu­elt gi verdi­sa­ke­ne sine til en av leder­ne og de vil låse dem inn i en safe. Ung­dom­men får dem til­ba­ke etter hel­gens pro­gram.

Bilder

Under hel­gen blir det tatt bil­der. Øns­ker du ikke at bar­net ditt skal bli avbil­det må du krys­se av på påmel­din­gen. Bil­de­ne vil bli pub­li­sert på St. Johan­nes nett­side og Face­bo­ok.

Kontaktinformasjon

Pra­tisk­le­der: Ire­ne, 938 76 950

Kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: Mary Fema­ne, 960 17 523

Leir­prest: B. Haa­var, 958 73 504

For mer informasjon om Mariaholm, klikk her

 

Med vennlig hilsen

St. Johannes menighets katekese-team

Share