Påmelding til katekesen

Kjære barn, unge, foreldre og foresatte!

 

Vel­kom­men til ett nytt år med kate­ke­se her i St. Johan­nes menig­het!

Kate­kese­året er i gang nå, og du kan klik­ke deg inn på de for­skjel­li­ge klas­se­ne for å fin­ne infor­ma­sjo­nen DU tren­ger. Nett­si­den for sek­sjo­nen for kate­ke­se er per dags dato under opp­da­te­ring, så det vil være noe man­gel på infor­ma­sjon. Ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren for infor­ma­sjon.

EN LITEN PÅMINNELSE: Alle barn som skal gå i kate­ke­sen må mel­des på hvert år.

Dere kan gjø­re det på papir­form som lig­ger ved kirke­inn­gan­gen eller elekt­ro­nisk ved å klik­ke her

Mot­ta­gel­sen av sakra­men­te­ne Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion og Fer­min­gens sakra­ment (kon­fir­ma­sjon) har 2 obli­ga­to­ris­ke under­vis­nings­år i for­kant av mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne. Det vil si…

Skal bar­net ditt mot­ta Førs­te Kom­mu­nion? Da må bar­net ditt alle­re­de star­te i 2.klasse IKKE 3.klasse

Skal bar­net ditt mot­ta Fer­min­gens sakra­ment? Da må bar­net ditt alle­re­de star­te i 8. klas­se IKKE 9.klasse

Her kan du se bro­sjy­ren for de for­skjel­li­ge klas­se­ne for kul­let 2017/2018:

9.klasse bro­sjy­re for kate­ke­se (se bort i fra under­vis­ningsopp­leg­get, se her for den opp­da­ter­te pla­nen)

Vi ses i katekesen!

Share