Påmelding til katekesen

Kjære barn, unge, foreldre og foresatte!

 

Kate­kese­året er fer­dig, men vi er i gang og plan­leg­ger nes­te års opp­legg. Snart vil du som er aktu­elt til kate­ke­sen mot­ta en invi­ta­sjon fra kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår for 2018/2019 året. Får du ikke brev i løpet av som­mer­fe­rien DU TA KONTAKT med kon­to­ret. Vi gle­der oss til den tid — enn så len­ge, god som­mer!

 

EN LITEN PÅMINNELSE: Alle barn som skal gå i kate­ke­sen må mel­des på hvert år.

Dere kan gjø­re det på papir­form som lig­ger ved kirke­inn­gan­gen eller elekt­ro­nisk ved å klik­ke her

Mot­ta­gel­sen av sakra­men­te­ne Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion og Fer­min­gens sakra­ment (kon­fir­ma­sjon) har 2 obli­ga­to­ris­ke under­vis­nings­år i for­kant av mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne. Det vil si…

Skal bar­net ditt mot­ta Førs­te Kom­mu­nion? Da må bar­net ditt alle­re­de star­te i 2.klasse IKKE 3.klasse

Skal bar­net ditt mot­ta Fer­min­gens sakra­ment? Da må bar­net ditt alle­re­de star­te i 8. klas­se IKKE 9.klasse

Her kan du se bro­sjy­ren for de for­skjel­li­ge klas­se­ne for kul­let 2018/2019:

Kom­mer snart

Vi ses i katekesen!

Share