Påmeldingsskjema til konfirmasjonsovernattingen 18.–19. februar

St. Johan­nes arran­ge­rer en kon­fir­ma­sjons­over­nat­ting som er obli­ga­to­risk for alle fer­mings­kan­di­da­ter. Ypper­lig for deg som har gått glipp av noen under­vis­nin­ger! Fyll skje­ma­et under og hold av dato­ene 18.–19. febru­ar. Det blir både til­be­del­se, sosi­al akti­vi­te­ter, musikk og god mat! Målet er å bli bed­re kjent med hver­and­re, og det vik­tigs­te av alt: bli bed­re kjent med seg selv og det for­hol­det man har til Gud. Tema­et for over­nat­tin­gen vil være noe som vi mener ung­dom­me­ne kan være opp­tatt av, det kan være katolsk selv­for­svar, tro­en i hver­da­gen, bønn eller lig­nen­de. Med i leder­team­et er det nylig kon­fir­mer­te ung­dom­mer, bar­ne– og ung­doms­ar­bei­der og p. Phu. Mer infor­ma­sjon og prak­tisk infor­ma­sjon kom­mer sen­des på mail. Gjer­ne skriv under kom­men­tar­fel­tet der­som du kom­mer for sent, har en type syk­dom vi skal ta hen­syn til, om du må rei­se tid­lig etc. Pro­gram­met star­ter lør­da­gen klok­ka 13:00 og vi avslut­ter etter høy­mes­sen på søn­dag, dagen etter.

 

Lederteamet:

  • Sogne­prest: P. Phu
  • Bar­ne- og ung­doms­ar­bei­der: Ire­ne Bau­tis­ta
  • Rebecca Nguy­en
  • Thi­en Nguy­en
  • Sean Mera­di
  • Mikae­la Baga­sa­ni
  • Vic­to­ria Ofte­stad
  • Bryan Matt­hew San­tos
  • Kame­ra­dame: Hien Nguy­en
  • Kokk: Mikael Nguy­en

 

Vi gleder oss masse til å høre fra deg! Vi ses!

Share