Pamiętajmy o zmianie czasu

Czas let­ni dobi­ega koń­ca. W nocy z sobo­ty na nied­zielę 26.10 /27.10. przesta­wia­my zegar­ki z god­zi­ny 03:00 na 02:00.  Pop­rzez zmi­anę zyskuje­my jed­ną dodat­kową god­zinę snu.

Share