Parkowanie w czasie nabożeństw

Dało się zau­ważyć, że jest pro­blem z zapar­kowaniem samocho­du na czas mszy świętej. Należy pamiętać, że par­kowanie jest moż­liwe wokół kościoła oraz, że może­my rów­nież korzys­tać z par­kin­gu należącego do szkoły jak rów­nież par­kin­gu przy cen­trum logope­dycz­nym Stat Ped.

Share