Påskedugnad: Pusse messing

I tra­di­sjo­nen tro ber vi om hjelp fra fri­vil­li­ge til å gjø­re klart alt litur­gisk utstyr til vår sto­re høy­tid. Tirs­dag 10/3 fra kl 10 – 13, øns­ker vi å se man­ge fin­ne vei­en hit. Det er vår Cari­tas grup­pe som arran­ge­rer dug­na­den i år og det vil bli ser­vert fel­les lunsj til alle som kom­mer.

Share