Patronatsfest for menigheten

stjohannes2
polsk eng Tiếng việt
Fes­ten for St. Johan­nes apos­tel duk­ker opp i kalen­de­ren når vi begyn­ner å nær­me oss slut­ten av året. Menig­he­ten vår har St. Johan­nes apos­tel som skyts­hel­gen. Der­med blir det­te vår aller førs­te patro­nats­fei­ring som avhol­des lør­dag 28. desem­ber kl. 13:00 med fei­ring i menig­hets­lo­ka­let. Vi er vel­sig­net med å få leie Bredt­vedt kir­ke til våre katols­ke virk­som­he­ter; dag­lig mes­se-fei­ring, kate­kese­un­der­vis­ning, bar­ne- og ung­doms­ar­beid, kor­virk­som­het, og til sjele­sorg for de mang­fol­di­ge nasjo­na­li­te­ter som vi har i menig­he­ten. Pr dags dato har vi litt over­kant av 7.500 med­lem­mer, og vi er i sta­dig utvik­ling. La oss kom­me sam­men og be for menig­he­tens hel­lig­het i det hun gjør; for­kyn­ne Guds rike til alle nasjo­ner.
I lyset av jule­ti­den, invi­te­res alle sam­men til Patro­nats­fei­ring ved høy­mes­se lør­dag 28. desem­ber kl. 13:00 etter­fulgt med fest.
Share