Pozdrowienie dla parafii św. Jana!

norsk eng

ola beisvågPo 28 latach pracy dusz­pas­ter­skiej w doli­nie Gro­rud przeszedłem na eme­ryturę i niedługo, bojesie­nią tego roku, prze­niosę się do Råde w Øst­fold. Od 1986 do 1993 roku byłem dusz­pas­terzem w Bred­tvet. W 1993 roku byłem pas­to­rem seniorem połączo­nych para­fii Gro­rud należącej do Den Nors­ke Kir­ke. Przez te wszyst­kie lata inten­sy­w­nie pra­cowałem na rzecz eku­me­niz­mu i współpracy międ­zy

kościoła­mi. Tym, co nas łączy jest Jezus Chry­stus. Ewan­ge­lie odczy­tuje­my i rozu­mie­my inaczej. Oznacza to, że wyraża­my i prak­tykuje­my naszą chrześci­jańską wiarę w róż­ny sposób.
Niez­mier­nie waż­ne jest więc, abyś­my jako chrześci­ja­nie sku­pia­li się wokół jednej Ewan­ge­lii i
mog­li uczyć się od sie­bie żywej wia­ry, tra­dy­cji i dzie­lić się doświad­cze­nia­mi. Marze­niem moi­mjest, by przyszedł dzień, w którym wspól­nie będ­zie­my cele­brować Eucha­rys­tię.
Msza św. oznacza dla mnie cen­trum życia kościoła. Ogrom­nym wydarze­niem i przeży­ciem był
dla mnie fakt, gdy po raz pier­w­szy kościół na Roms­ås został wyna­jęty przez para­fię św. Ola­fa. Adziś ogrom­nie się cies­zę, że Wy, moi bracia i siostry w wierze, możecie uży­wać kościoła na
Bred­tvet, gdzie posłu­gi­wałem przez sie­dem lat! Wnętrze Waszego kościoła urze­ka mnie swym
pięk­nem i świętością, któ­re są niez­mier­nie waż­ne do sprawowania liturgii i eucha­rys­tii. W
ubiegłą nied­zielę miałem moż­liwość zobacze­nia impo­nu­jącego nowego krzyża. Cies­zę się bard­zo­na mon­taż ogromnego płót­na ołtarzowego, któ­re już niedługo nas­tąpi.
Den Nors­ke Kir­ke ma w Gro­rud­da­len wie­le kościołów, by sprawować nabo­żeństwa. Dlatego
cies­zę się bard­zo, że tak wielu kato­lików z Gro­rud­da­len znalazło w koście­le na Bred­tvet miej­sce
do sprawowania Eucha­rys­tii. Życze­niem moim jest rów­nież, aby Wasza para­fia mogła prze­jąć wużyt­kowanie pomi­e­sz­cze­nia podzie­mia, niez­będ­ne do rea­lizacji działań para­fii.
Żywię nad­zie­ję, że moi nas­tępcy w Gro­rud kon­ty­nuować będą pracę eku­me­niczną w
Gro­rud­da­len.
W mod­litwie o bło­gosła­wieństwo Boże dla para­fii św.
Jana

Share