Presteskifte i St. Johannes

Kjære menighet.

Vår menig­het blir berørt av den årli­ge preste­for­flyt­nin­gen.

Fra kunn­gjø­rin­ger på katolsk.no:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Val­de­ma­ras Lis­ov­skis har bedt om å tre til­ba­ke fra sitt vir­ke som sogne­ad­mi­ni­stra­tor i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het i Oslo, på grunn av sterk økning i arbei­det med litau­isk sjele­sorg.

Bis­kop Bernt sier: – Jeg tak­ker p. Val­de­ma­ras for inn­sat­sen og har for­stå­el­se for avgjø­rel­sen. Jeg øns­ker ham lyk­ke til med nye opp­ga­ver.

P. Bha­rath Damaci­us Villa­va­ray­en over­tar som sogne­ad­mi­ni­stra­tor ilø­pet av august.

 

Share