Rekrutering for st. JO styret

ÅRSMØTE: Tirsdag 22. August 2017 klokka 18:00

Det blir gøy gøy gøy!

 

ARBEIDSOPPGAVENE TIL STYRET:

 • Plan­leg­ge ung­doms­kvel­der
 • Gjen­nom­føre ung­doms­kvel­de­ne
 • Møte opp til NUKs lands­møte (leder og nest­le­der)
 • Arran­ge­re kirke­kaf­fe
 • Tett sam­ar­beid med bar­ne– og ung­doms­ar­bei­der, res­ten av sty­ret og til dels NUK og deres arran­ge­men­ter
 • Bistand til menig­he­tens kate­ke­se ved nød­ven­dig­het
 • Ha ansva­ret for ung­doms­la­gets sosia­le medi­er og pro­mo­te­rin­ger

 

FORDELER VED Å VÆRE MED STYRET:

 • Bety­der­lig rabatt på menig­he­tens og NUKs arran­ge­men­ter
 • Du kan skri­ve det på CV’en din
 • Du får et stør­re nett­verk som kan være en for­del til frem­ti­di­ge pla­ner
 • Du får til­bud om jule– og som­mer­av­slut­ning med god mat (laget at p. Phu)
 • Første­prio­ri­tert som leder i and­re arran­ge­men­ter i regi av menig­he­ten og evt. et godt ord i NUK.
 • Du vokser ster­ke­re i tro­en og møter man­ge nye men­nes­ker
 • Du blir bed­re kjent med deg selv, dine fer­dig­he­ter og bidrar til et aktivt ungt kirke­liv

 

Share