Rok Miłosierdzia

norsk engtiengvn

Ojciec Święty Fran­ciszek ogło­sił Rok Miło­sierd­zia, który roz­pocz­nie się 8 grud­nia 2015 roku, w dzień Uroczystości Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP i potrwa do 20 list­o­pa­da 2016 roku, do Uroczystości Chry­stu­sa Kró­la.yearmercy-polsk

Rok Miło­sierd­zia zap­rasza nas do sta­wa­nia się co raz lepszy­mi według mot­ta:
„Bądźcie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz jest miło­sier­ny” (Łk. 6,36). Jed­nym z tematów, na któ­re zwraca się uwagę jest sakra­ment spowied­zi: „Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia stoi w cen­trum podczas Roku Miło­sierd­zia. Plac Świę­tego Piotra 23 kwiet­nia będ­zie zamie­nio­ny na gigan­ty­cz­ne miej­sce spowied­zi. Będ­zie miało to miej­sce w cza­sie spot­ka­nia mło­d­zieży w roku jubi­leuszow­ym….
Papież zachę­ca międ­zy inn­y­mi wszyst­kich bis­kupów w Koście­le, aby otwar­li „Drzwi miło­sierd­zia” w swoich kate­dra­ch lub inn­ym koście­le (Kościół św. Pawła w Ber­gen otworzy takie drzwi miło­sierd­zia). Wie­le milio­nów piel­grzymów przy­będ­zie do Rzy­mu, aby prze­jść przez świę­te drzwi w Bazy­lice św. Piotra, i aby uczest­niczyć w przeróż­nych wydarze­niach reli­gij­nych.
„To właś­nie piel­grzy­mo­wanie poka­zuje nasze odda­nie dla odnowy wia­ry i świad­cze­nie o
miło­sierd­ziu, mówi mgr. Fisichel­la, przewod­niczący Papie­skiej Rady Now­ej Ewan­ge­lizacji
oraz orga­niza­tor roku jubi­leuszowego.”
(patrz: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)

Para­fia św. Jana – Gro­rud­da­len, będ­zie brała akty­w­ny udział w Roku Jubi­leuszow­ym. Ksiądz Pro­bo­sz­cz pisze: Dro­d­zy para­fi­anie, Dro­d­zy Bracia i Siostry w Chry­stu­sie. Rok miło­sierd­zia zap­rasza nas do ukaza­nia naszego miło­sierd­zia przez uczyn­ki i słowa. Bóg ukazał swoje miło­sierd­zie przez posła­nie swojego Syna, Jezusa Chry­stu­sa na świat, aby uwol­nić nas od niewo­li grzechu i uczy­nić nas dzieć­mi świa­tłości. Czy jes­teś­my w sta­nie pokazać współczu­cie dla sie­bie naw­za­jem i wyciąg­nąć pomocną dłoń w sytuacjach, któ­re potrze­bu­ją naszej pomo­cy? Ta miłość, którą uka­zuje nam Bóg jest na tyle obfi­ta, że może­my się nią dzie­lić międ­zy sobą, zami­ast zatrzy­my­wać ją tylko dla sie­bie. Jeże­li nie dzi­eli­my się miłością bliźniego z inn­y­mi, ogra­nicza­my działa­nie miło­sierd­zia, którym Bóg Ojciec chce obdarzyć wszyst­kich. Jeże­li nie dzi­eli­my się tą miłością, jes­teś­my pośred­nio odpowied­zial­ni za nie­spra­wied­liwość, która obec­na jest w społeczeństwie, wspól­nocie i Koście­le. Jak wiel­ki­mi może­my stać się ego­ista­mi, jeże­li nie pozwo­li­my działać Jezusowi Chry­stus­owi w nas, w taki sposób, aby Boży Duch mógł moty­wować nas do głosze­nia Dob­rej Nowiny inn­ym. W duchu miło­sierd­zia prag­nie Ojciec Święty Fran­ciszek zmie­nić to neg­a­ty­w­ne nas­ta­wie­nie, przez miło­sier­ne uczyn­ki, przez dzie­le­nie się z inn­y­mi, na pomo­cy, współczu­ciu i na wierze. 

W tym roku, chciał­bym abyś­my w para­fii sku­pi­li się bard­ziej na sakra­men­tach: Eucha­rys­tii i Spowied­zi. Katecheza dla dzieci i mło­d­zieży jest waż­na, ale rów­nież powin­na być waż­na dla dorosłych przez współ­gra­nie życia rod­zinnego i Wspólno­ty Kościoła. Nasza para­fia zapocząt­kowała już w jakimś sen­sie Rok Miło­sierd­zia przez „helse­tor­get” (pomoc med­y­czną) końcem paźd­zier­ni­ka. Lekarze i wolon­ta­ri­usze oferowali w lokalach para­fii dar­mo­wą pomoc med­y­czną i bada­nia dla wszyst­kich, którzy tego sobie życzy­li. Tą pomoc cha­ry­ta­ty­wną chce­my kon­ty­nuować w przyszłości.

Plan na Rok Miło­sierd­zia od 8. grud­nia 2015 do 20. list­o­pa­da 2016 roku:

Mod­li­my się mod­litwą Anioł Pań­ski w każ­dy pią­tek o 12.00. Nas­tęp­nie będ­zie miało miej­sce Wys­ta­wie­nie Najświętszego Sakra­men­tu i ado­racja do god­zi­ny 17.30 zakończo­na uroczy­stym bło­gosła­wieństwem oraz Msza św.

Msza św. ror­at­nia będ­zie sprawowana cod­zi­en­nie od 17 do 23 grud­nia z wyjąt­kiem nied­zie­li o godz. 7.00 Każdego mie­sią­ca będ­zie prez­en­towany nowy temat inspi­ru­jący do dzieł miło­sierd­zia. Tema­ty będą prez­en­towane w sali św. Łukasza.

Pater pra­ter” (pyta­nia do księd­za) będą miały miej­sce po Mszach św. w pier­w­szą i trzecią nied­zielę mie­sią­ca. Pomysł pocho­d­zi z let­nich obozów mło­d­zieżow­ych NUK, ale tym razem będ­zie miał for­mę katechezy dla dorosłych. „Pater pra­ter” roz­poczy­na się zaraz po Mszy św. i będ­zie trwał 30 min­ut. Nau­ka katechezy jest dla wszyst­kich, którzy chcą pogłę­bić wied­zę na temat wia­ry kato­lickiej. Więcej infor­macji ukaże się w gazet­ce nied­ziel­nej.

Do Sakra­men­tu Spowied­zi moż­na przystąpić god­zinę przed Mszą św. w tygod­niu i w piąt­ki od 12.00 – do 17.00. W inn­ym cza­sie moż­na umówić się z księd­zem.

24 god­zin­ne wys­ta­wie­nie Najświętszego Sakra­men­tu przewi­d­zi­ane jest na pią­tek 15 kwiet­nia od godz. 9.00 do sobo­ty 16 kwiet­nia godz. 9.00. Kończy­my Ado­rację Mszą św. oraz wspól­nym lun­chem w sali para­fia­l­nej. Niech Duch Święty prowad­zi nas w dziełach miło­sierd­zia dla roz­szerze­nia Ewan­ge­lii przez pojed­na­nie i wybacze­nie, łaskę i współczu­cie. Wszyst­kim życzę bło­gosła­wionego Roku Miło­sierd­zia.

Share