Sammen i solidaritet mot vold og forfølgelse i Irak

eng polsk

Appell 13. august 2014

Irak1Den katols­ke kir­ke og Cari­tas står sam­men i soli­da­ri­tet for alle men­nes­ker som blir for­fulgt og angre­pet av ter­ro­ris­te­ne fra Den islams­ke sta­ten (IS) i Irak. Krist­ne, yazi­di­er og and­re mino­ri­te­ter blir utsatt for gro­ve over­grep og tren­ger vår støt­te. Minst 200 000 ira­ke­re har måt­tet flyk­te bare den sis­te uken. I Erbil har minst 180 000 søkt til­flukt. Vi for­døm­mer for­føl­gel­sen av både enkelt indi­vi­der og reli­giø­se grup­per.

Pave Frans ba for ofre­ne for kon­flik­ten i Irak under sin ange­lus­bønn i Roma for­ri­ge søn­dag. Han kom med føl­gen­de bud­skap:

- Tusen­vis av men­nes­ker, blant dem man­ge krist­ne, er bru­talt kas­tet ut fra sine hjem, barn dør av sult og tørst mens de flyk­ter, kvin­ner blir kid­na­ppet, men­nes­ker mas­sa­krert. Det er vold av alle typer og øde­leg­gel­ser over­alt. Alt det­te er en dyp kren­kel­se av Gud og en dyp kren­kel­se av men­nes­ke­he­ten.

Cari­tas, Kir­kens offi­si­el­le bistands­or­ga­ni­sa­sjon, opp­ford­rer til å vise soli­da­ri­tet med våre med­men­nes­ker som befin­ner seg i den­ne for­tvi­le­de situa­sjo­nen.

Krist­ne i Ves­ten kan ikke være like­gyl­di­ge til det­te. Fle­re av flykt­ninge­lei­re­ne mel­der om at nyfød­te barn, gam­le og syke nå dør av syk­dom, tørst og under­er­næ­ring.

Cari­tas Inter­na­tio­na­lis har alle­re­de nådd fram med vann, mat og madras­ser til over 3000 fami­li­er i Erbil og øvri­ge byer i områ­det.

I våre menig­he­ter søn­dag den 17. august sam­les det inn kol­lekt til arbei­det for å hjel­pe vol­dens og kri­gens ofre. Vi opp­ford­rer til sje­ne­rø­si­tet med våre liden­de brød­re og søst­re i Irak.

Bis­kop Bernt Eids­vig av Oslo katols­ke bispe­døm­me og Trond­heim Stift
Bis­kop Berislav Grgić av Tromsø stift
Martha Skrette­berg, gene­ral­sek­re­tær i Cari­tas Nor­ge

Share