Sett seil mot ungdomslaget!

Rei­sen til Rød­tan­gen i fjor end­te brått med en avlyst tur pga. få del­ta­kel­se og med­lem­mer i ung­doms­la­get. Men det betyr ikke at man ikke skal prø­ve igjen! Fra 11.–13. sep­tem­ber reis­te en gjeng på 16 stk. til Rød­tan­gen i Hurum. Hel­gen ble satt av for reflek­sjon, tan­ker og skue­spill fra Peters liv. I til­legg til tro­en, fikk ung­dom­me­ne sei­le og gril­le.

img4Det var 11 spen­te del­ta­ke­re som gikk ut av bus­sen på Rød­tan­gen. B. Haa­var, leirsjef/leirprest, var ”fashio­nab­le late”, men hel­dig­vis fikk vi en varm vel­komst av de få inn­byg­ger­ne i Rød­tan­gen. De til­bød oss dru­er og pærer før vi gikk ned­over til bede­hu­set. Der møt­te vi også på en som bor i nær­om­rå­det og som skul­le vise seg å være hel­gens orga­nist, Ellinor Johan­nes Sten­dal. Ung­dom­me­ne tok inn seg natu­ren og den vak­re utsik­ten mot kys­ten, mens kapel­let ble gjort klart. Etter mes­sen var det tid for mat, eller ret­te­re skre­vet; grill­mat. Etter maten var det bare å føle seg hjem­me, pak­ke ut, hyg­ge seg litt før kvelds­ro.

Ung­dom­me­ne ble vek­ket klok­ka 08.30 og dagen star­tet med mor­gen­bønn i regi av ung­dom­me­ne. Der­et­ter var det fro­kost og så dagens økt av nær­le­sing av tre sto­re hen­del­ser i Peters liv; Jesus går på van­net, Peter for­nek­ter Jesus og Jesus spør Peter, ”els­ker du meg?”. Ung­dom­me­ne ble delt inn i grup­per med hver sin leder (grup­pe 1 – Ngan, grup­pe 2 – Ire­ne og grup­pe 3 – Mikael). Sam­men reflek­ter­te ung­dom­me­ne over bud­ska­pet til bibel­teks­te­ne og del­te deres tan­ker og erfa­rin­ger rundt det. Etter tolk­nin­ge­ne av bibel­teks­te­ne var det tid for sei­ling! Ung­dom­me­ne løp­te raskt ned til låven og tok på seg våt­drak­ter. En time sene­re var alle ute på van­net. Noen klar­te å sty­re sei­let, noen falt over bord, mens and­re satt på motor­bå­ten med b. Haa­var. I deres for­svar var ikke været eller vin­den med på deres side. Hel­dig­vis kom enda en behjel­pe­lig liten sei­ler ved nav­net Fran­cis (11), som ga ung­dom­me­ne instruk­ser på hvor­dan man skul­le sei­le. Med kal­de føt­ter og ren­nen­de nese kom alle seg på land, men en ting er sik­kert; alle had­de det kjem­pe gøy! Til­ba­ke på bede­hu­set ven­tet kok­ken vår, Quy­en-Di, med en varm gryte­rett; ”Quyen-Di’s spe­si­al”.

img2Res­ten av dagen fikk grup­pe­ne tid til å plan­leg­ge og fin­pus­se sine moder­ne ver­sjo­ner av his­to­rie­ne om Peter og Jesus. Det var også satt av tid til fri­tid, mens leder­ne ladet bat­te­ri­ene sine. Da mør­ket var kom­met, var det tid for både mes­se og mid­dag. Etter mid­da­gen var det tid for under­hold­ning! Det ble frem­ført tre mor­som­me og krea­ti­ve skue­spill fra hver grup­pe, og hele salen brøt ut i lat­ter. Det var en vel­dig god stem­ning. Etter show­et var det på tide med sakra­ment­til­be­del­se. Den enes­te lys­kil­den i kapel­let kom fra de leven­de lys ved alte­ret. Det ble tid for still­het, reflek­sjon, bønn og sang. Kvel­den end­te på en god note og ung­dom­me­ne gikk for å leg­ge seg.

Søn­da­gen star­tet med mes­se i kapel­let klok­ka 08.30. Sene­re ble det ser­vert fro­kost før ung­dom­me­ne gikk løs på støv­su­ge­ren og klu­te­ne. Da alt var ryd­da og stab­let opp pent etter god­kjent inspek­sjon, måt­te vi beve­ge oss ut av bede­hu­set og ut på plenen/vannet. Vi fikk dess­ver­re ikke båt­tu­ren vi had­de håpet på, men da ble det mer tid til å sit­te sam­men og knip­se et par bil­der. Bus­sen kom og kjør­te oss til­ba­ke til Oslo.

På slut­ten av hel­ga var det stem­ning for å gjø­re det­te til et årlig tur for st.JO. Så jeg vil si at turen var vel­lyk­ka!

img1img3 img5
StJo ung­doms­lag

Share