Solidarni wobec przemocy i prześladowań w Iraku

norsk eng

Apel z 13. sierp­nia 2014

caritasKościół Kato­licki oraz Cari­tas soli­da­ryzu­ją się ze wszyst­ki­mi ofiara­mi ata­ków i prześla­dowań doko­ny­wa­ny­mi przez ter­rorystów z Państwa Islam­skiego (IS) w Ira­ku. Chrześci­ja­nie, yazi­di­er i wyz­nawcy inn­ych religii narażeni są na poważ­ne nie­bez­pieczeństwo i potrze­bu­ją naszego wspar­cia. Co najm­niej 200 000 Ira­ki­jczyków musiało uciec ze swoich domostw w zeszłym tygod­niu. Co najm­niej 180 000 lud­zi szu­ka schro­ni­e­nia w Erbilu. Potępia­my prześla­dowania zarów­no jed­no­stek jak i grup wyz­na­niow­ych.

Papież Fran­ciszek mod­lił się w int­en­cji ofi­ar kon­flik­tu w Ira­ku podczas mod­litwy Anioł Pań­ski w Rzy­mie w ubiegłym tygod­niu i powied­ział:

- Tysiące osób, w tym wielu chrześci­jan, jest bru­tal­nie wyrzu­ca­nych ze swych domów, dzieci umie­ra­ją z prag­ni­e­nia i gło­du podczas uciecz­ki, uprowad­zone tor­tur­owane kobi­ety. Lud­zie podda­wa­ni wszel­kim aktom prze­mo­cy. Akty prze­mo­cy są ciężką obrazą Boga i lud­z­kości.

Cari­tas, kato­licka orga­nizacja cha­ry­ta­ty­w­na Kościoła Kato­lickiego, wzy­wa wszyst­kich o wykaza­nie soli­d­ar­ności z naszy­mi bliź­ni­mi znaj­du­jący­mi się w tak rozpacz­liwym położe­niu.
Chrześci­ja­nie na Zacho­d­zie nie mogą pozostać obo­jęt­ny­mi wob­ec tej sytuacji. W wielu obo­zach dla ucho­dźców noworod­ki, lud­zie starzy i chorzy umie­ra­ją na róż­ne cho­ro­by , z prag­ni­e­nia i nie­doży­wie­nia.

Cari­tas Inter­na­tio­nal zabez­pieczyła już wodę , żyw­ność oraz mate­race dla ponad 3000 rod­zin w Erbil i oko­licz­nych miej­scow­ościach.
W naszych kościołach nied­zie­la 17 sierp­nia będ­zie dniem zbiór­ki środ­ków na pomoc ofiarom prze­mo­cy i woj­ny. Zachę­ca­my wszyst­kich do hojnego wspar­cia naszych cier­piących braci i sióstr w Ira­ku.

Bis­kup Bernt Eids­vig die­cezji Oslo oraz prała­tury Trond­heim
Bis­kup Berislav Grgić prała­tury Tromsø
Martha Skrette­berg, sek­re­ta­rz gene­ral­ny Cari­tas Nor­ge

 

Share