Spotkania z P. dr hab. Mieczysławem Guzewiczem

Od czwart­ku do nied­zie­li w naszej wspól­nocie gości­my P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza, który jest kon­sul­tantem Rady Epis­ko­pa­tu Pol­ski ds. rod­zi­ny, auto­rem licz­nych pub­li­kacji i opra­cowań z zak­resu pro­ble­ma­ty­ki małżeństwa i rod­zi­ny. Żyjąc w małżeństwie dzie­li się także swoim doświad­cze­niem, głosząc kon­fe­ren­cje i pre­lekcje w Pol­sce i poza jej gra­ni­ca­mi. W naszej para­fii prowad­zi od czwart­ku do sobo­ty 3 spot­ka­nia w ramach kursu przed­małżeń­skiego. Nato­mi­ast w nied­zielę w cza­sie Mszy świętej o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00 poprowad­zi kon­fe­ren­cje dla małżon­ków, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. Po Mszach świętych w sali św. Matusza będ­zie moż­liwość naby­cia pozy­cji książkow­ych autor­stwa P. dra hab. M. Guze­wicza.

Share