St. Jo — St. Johannes eget ungdomslag

stjo_logo

Det er gle­de­lig å regist­re­re at vårt eget ung­doms­lag også har fått en meget god start. Ung­doms­la­get har hatt sam­lin­ger før ferien og det kom­mer til å være jevn­li­ge sam­lin­ger utover høs­ten med spen­nen­de akti­vi­te­ter og tema. Følg med lagets egen grup­pe på Face­bo­ok her og på St. Johan­nes egen side. Sty­ret har blitt valgt og pro­gram­met er satt opp. Logo har det også kom­met på plass.

 

Ungdomslaget St. Jo styre: Fra venstre: Henok Berhane, Rebecca Nguyen, Johannes Ekjord Øyen, Irene Bautista, Mimi Hoang Nguyen

Ung­doms­la­get St. Jo sty­re: Fra venst­re: Hen­ok Ber­hane, Rebecca Nguy­en, Johan­nes Ekjord Øyen, Ire­ne Bau­tis­ta, Mimi Hoang Nguy­en

Kom og vær med i ung­doms­la­get og ha det gøy sam­men!

For­eld­re opp­ford­res til å opp­munt­re deres barn til å være med i ung­doms­la­get.

Share