St. JO styret

Styret består av:

Leder: Mikae­la Baga­sa­ni

Nest­le­der: Jeri­na Regi­nold

Kas­se­rer: Eli­sa­beth Ngan Nguy­en

Sek­re­tær: Thuy Nguy­en

Styre­med­lem: Harold Domi­nic Castil­lo Sin­gueo

Styre­med­lem: Ange­lo Tapec

 

Styrets oppgave er:

  • Plan­leg­ge ung­doms­kvel­der, akti­vi­te­ter og evt. over­nat­tin­ger eller helge­tu­rer
  • Utfø­re ung­doms­kvel­de­ne
  • Moti­ve­re og enga­sje­re ung­dom­me­ne i menig­he­ten
  • Kon­takt­led­det for menig­he­ten til NUK
  • Sør­ge for at ung­dom­me­ne har det bra, også ånde­lig

Send gjer­ne en mail om dere har inn­spill!

Vil du stil­le opp i sty­ret? Møt til hvert års­møte for valg av nytt sty­re! (Plei­er å hol­des førs­te ung­doms­kveld i høst-semes­te­ret). Hold deg opp­da­tert gjen­nom menig­he­tens blogg eller fb siden til ung­doms­la­get. Lin­ken fin­ner du på siden.


2013/2014 styret
2014/2015 styret

2015/2016 styret
2016/2017 styret
Share