St. Jo ungdomslag inviterer alle til filmkveld

St. Jo ungdomslag inviterer alle til filmkveld
Tirsdag 2. desember kl 18.30

Plog

Fra sverd til plog­skjær er en doku­men­tar­film fil­met i Colom­bia i for­bin­del­se med årets
advents­ak­sjon. Etter fem tiår med blo­dig kon­flikt er det gene­ra­sjo­ner i
Colom­bia som ikke kjen­ner annet liv enn kon­flikt, og ikke annet språk enn vold.
Loka­le pro­sjek­ter job­ber for å gi ung­dom i belas­te­de mil­jø­er nye mulig­he­ter.
Fil­mens for­mål er å kom­me tett på men­nes­ker på livets ytters­te kan­ter og hva som dri­ver de som enga­sje­rer seg for å hjel­pe and­re.
Regis­sør Josef Otter­sen, (preste­stu­dent i OKB), skal ta turen hit og da blir det en fin anled­ning til sam­ta­le etter fil­men.

Fil­men vises rett etter kvelds­mes­sen på tirs­dag 2. desem­ber.
Invi­ta­sjo­nen er åpen for alle og vi håper at flest mulig fin­ner vei­en hit.
Spille­tid er ca 1 time. Kol­lekt ved utgang.

Mvh, St.Joungdomslag

Share