St.Johannes blir festivalvert!

St. Johan­nes menig­het i Oslo er utvalgt som verts­me­nig­het for fes­ti­va­len NUK skal
arran­ge­re som­mer­en 2014. NUK synes det er fan­tas­tisk at menig­he­ten øns­ker å sat­se stort på barn og ung­domså tid­lig. Vi gle­der oss til en farge­rik fes­ti­val i Gro­rud­da­len!

Share