St. Johannes helsetorg fredag 30. og lørdag 31. oktober

Helse­tor­get — Viet­na­me­sisk Helse­tor­get — Polsk Helse­tor­get — Engelsk

Helse­ar­bei­de­re ved St. Johan­nes menig­het på Bredt­vedt arran­ge­rer helse­torg, den sis­te hel­gen i okto­ber.

Det er fle­re inn­vand­rer­grup­per fra Gro­rud­da­len som soner St. Johan­nes menig­het. Man­ge inn­vand­re­re opp­le­ver at det er vans­ke­lig å kom­mu­ni­se­re med det nors­ke helse­ve­se­net. Årsa­ke­ne er blant annet språk­bar­rie­re, kul­tur­for­skjel­ler og varie­ren­de basis medi­sin­kunn­skap.

Som et hjelpe­til­tak for å over­kom­me de oven­nevn­te utford­rin­ge­ne arran­ge­rer helse­ar­bei­der­ne ved vår menig­het helse­torg.

Helse­ar­bei­de­re­re fra for­skjel­li­ge nasjo­na­li­te­ter del­tar i helse­tor­get. Uli­ke lege­spe­sia­lis­ter, syke­plei­ere, tann­le­ger og psy­ko­lo­ger kom­mer til å være til­ste­de.

HVA SLAGS HJELP KAN JEG ?

-Måle blodtrykk/blodsukker, BMI, EKG, og mål­ret­tet organ spe­si­fikk under­sø­kel­se ved behov.
-Snak­ke med en spe­sia­list om din helse
-Få råd om fore­byg­ging av syk­dom

Tid:

Fre­dag, 30.10.2015 fra K. 15.00 — 22.00
Lør­dag, 31.10.2015 fra kl. 08.00 — 22.00

Sted: St. Johan­nes menig­hets­lo­ka­let, Bredt­vedt

Pro­gram for dage­ne

Fre­dag, 30.10.15:

Pasi­ent under­sø­kel­ser og sam­ta­le med leger.

Lør­dag, 31.10.15:

Pasi­en­ten under­sø­kel­se og kon­sul­ta­sjo­ner star­ter fra kl.08.00

Fore­drag

Kl. 11:00–11:30: Leve med dia­be­tes og kom­pli­ka­sjo­ner knyt­tet til dia­be­tes.

                              Fore­drag hol­der fra Dia­be­tes for­bun­det

 

Kl. 13:00 – 13:30: Kvinne­syk­dom­mer og svan­ger­skap

                             Fore­drag hol­der Overlege/Gynekolog Jesu­ra­jah Jesu­ra­ni   

 

Kl. 15:00 – 15:30: Fore­byg­ging av hjerte­syk­dom­mer

                            Fore­drag hol­der Overlege/Hjertespesialist S.Limalanathan

 

Kl. 17:00 – 17:30 Ast­ma og aller­gi

                             Fore­drag hol­der Lunge­lege

Share