St. Johannes menighet søker flere kateketer og søndagskole lærere til undervisningåret 2016/2017

Kate­kese­un­der­vis­ning.

JesuskateketNoen av våre kate­ke­ter må dess­ver­re slut­te og der­for søker vi fle­re som kan hjel­pe til med under­vis­nin­gen.

Vi har kate­ke­se for 2–9 klas­se. Under­vis­nin­gen er 1 gang i måne­den og klasse­trin­ne­ne er for­delt slik: 2–5 klas­se har en lør­dag og 6–9 klas­se en annen lør­dag. Noen unn­tak vil fore­kom­me. Du må ikke ha erfa­ring som lærer/ fra under­vis­ning, men et øns­ke om å for­mid­le vår tro til de yng­re. Vi prø­ver så langt det lar seg gjø­re å set­te sam­men 2 og 2 kate­ke­ter eller en kate­ket med hoved­an­svar sam­men med en assis­tent. Vi har under­vis­ning­bø­ker og ret­nings­lin­jer å føl­ge. Plan­leg­nings­mø­ter ca 2 gan­ger i året. Du vil all­tid få hjelp til opp­leg­get rundt under­vis­nin­gen.

Ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: Mary (Fem) Epost: katekesestjohannes@gmail.com

Ordets Liturgi for Barn

Søn­dags­sko­le lærer.

Vi har OLFB (Ordets Litur­gi For Barn) i høy­mes­sen 1. , 2. og 4. (5.) søn­dag i måne­den. 3. søn­da­gen er det fami­lie­mes­se. Det­te er mest ret­tet mot barn i alde­ren 4 — 9 år. og er et flott til­bud for barn, slik at de kan bli for­klart evan­ge­li­et på en barne­venn­lig måte gjen­nom skue­spill og for­tel­lin­ger. Bli kjent med mes­sen gang og en del san­ger.

Opp­leg­get for OLFB er fast og fin­nes på net­tet: blilys.no. Tren­ger ikke mye plan­leg­ning. Du må ikke ha erfa­ring som lærer/ fra under­vis­ning her hel­ler, men et øns­ke om å for­mid­le vår tro til de yng­re.

Ta kon­takt med: Kris­ti­ne epost: Kristine.g.Martinsen@gmail.com

 

Share