St. Johannes menighet takker dere

Advents­ak­sjo­nen og jule­ba­sar
Vi tak­ker på veg­ne av Cari­tas St. Johan­nes og St. Jo ung­doms­lag.
til alle som strik­ket, lag­de, og bidro til gaver som kun­ne sel­ges på jule­ba­sa­ren. Og takk til alle dere som kjøp­te lodd, gaver og annet hvor pen­ge­ne gikk til inn­sam­lin­gen. Det øns­kes
til­bake­mel­din­ger på hvor­dan det ble gjen­nom­ført, slik at vi kan bli bed­re til nes­te gang.
Øns­ker du å være med i Cari­tas-grup­pen eller har spørs­mål så ta kon­takt med
Menig­hets­kon­to­ret: oslo-St.Johannes@katolsk.no

Vi fikk sam­let inn kr : 29 874,- St. Johan­nes menig­het run­det det opp til kr 30 000,- og
det har blitt over­ført til Cari­tas Nor­ge.

Share