Støtt St. Elisabethsøstrene

Lør­dag den 6. desem­ber ble Eli­sa­beth søst­re­nes hus på Nord­strand ram­met av brann. Et liv gikk tapt, beboer­ne ble hus­løse, og huset er total­ska­det. Advents­ti­den som skul­le være en gle­dens tid, ble en vond tid. I løpet av søst­re­nes 134 år i Nor­ge har kon­gre­ga­sjo­nen ald­ri opp­le­vet en stør­re tra­ge­die. Både beboer­ne og fle­re av søst­re­ne, som had­de sine rom i den del av byg­nin­gen der flam­me­ne her­jet verst, har mis­tet det de eide av jor­disk gods. Søst­re­ne tak­ker for all den støt­te og hjelp som de har fått. Det offent­li­ge og nabo­er stil­te opp med var­me klær og pledd til våre eva­ku­er­te bebo­ere. Man­ge søk­te til brann­ste­det for å for­sik­re seg om at de var i live. P. Pål Brat­bak hånd­ter­te pres­sen, i til­legg til å yte pas­to­ral omsorg. Søst­re­ne på Sta. Kata­rina­hjem­met tok i mot noen av beboer­ne, og kan­di­da­te­ne blir tatt godt vare på hos St. Joseph­søst­re­ne på Gref­sen Søst­re­ne vet ikke når de kan ven­de til­ba­ke til sitt nor­ma­le liv. Vi vet ikke når huset vil være fer­dig gjen­opp­byg­get og inn­flyt­tings­klart. Unn­taks­til­stan­den vil vare i hvert­fall til nes­te advents­tid. Søst­re­ne set­ter sin lit til Her­ren — og til alles for­bøn­ner.

Støtt gjen­opp­byg­gin­gen av St. Eli­sa­beth-hjem­met ved å gi din gave til St. Elsia­beth­søst­re­ne på konto­num­mer 2938.09.05017

Du kan også gi ditt bidrag i form av mat og klær. Klær mat kan leve­res til sta. kata­rina­hjem­met ‚Gjør­stad­sv 9, Major­stu­en hvor man­ge er inn­kvar­tert.

Besøk web­si­den til St.Elisabeth søst­re­ne.

Søst­re­nes takk for hjel­pen sålangt.

Share

4 Comments

 1. Valerie Håkonsen

  Fint å få opp­lys­nin­ger om behov for nød­hjelp til søst­re­ne ved St Eli­sa­beth-hjem­met. Bank­konto­num­me­ret til St Eli­sab­th-hjem­met er feil — det skal være 11-sif­re. Jeg har ikke fun­net det ret­te num­me­ret.

 2. Valerie Håkonsen

  Rik­tig konto­num­mer 2938.09.05017

 3. stjohannes (Post author)

  Takk skal du ha Vale­rie.

 4. sr. Anne Bente

  Fint å hjel­pe Eli­sa­beth­søst­re­ne, men nå er beho­vet for klær til de som bor på Kata­rina­hjem­met dek­ket for en stund! Takk for hjel­pen — på veg­ne av “asy­lan­te­ne”, sr. Anne Ben­te

Comments are closed.