Święto patronalne naszej parafii – odpust św. Jana

stjohannes2
norsk eng Tiếng việt
Pod koniec roku kalen­darzowego obcho­d­zone jest się w Koście­le święto św. Jana. Święty Jan apost­oł i ewan­ge­lis­ta jest naszym patronem. Po raz pier­w­szy od powsta­nia para­fii będ­zie­my obcho­d­zić nasze święto patro­nal­ne. W sobotę, 28. grud­nia o godz.13:00 sprawowana będ­zie uroczys­ta suma odpus­towa, po której zap­rasza­my wszyst­kich na para­fię.
Moż­liwość wynaj­mo­wania kościoła na Bredt­vedt jest dla nas wiel­kim bło­gosła­wieństwem. Mamy tu moż­liwość sprawowania cod­zi­en­nych mszy świętych, prowad­ze­nia nau­ki religii, orga­ni­zowania zajęć dla dzieci i mło­d­zieży, prowad­ze­nia chóru oraz sprawowania opieki duchow­ej dla wier­nych tak wielu naro­dow­ości, któ­re tworzą naszą para­fię. Na dziś para­fia liczy nieco ponad 7500 wier­nych, lecz stale przy­by­wa­ją się nowi.
W uroczy­stym okre­sie Bożego Naro­d­ze­nia zap­rasza­my wszyst­kich na odpust św. Jana do naszej para­fii w sobotę, 28 grud­nia! Odpust roz­poczy­na suma o godz. 13:00, po której zap­rasza­my na dal­sze świę­towanie do sal para­fia­l­nych.

Share